Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ Blongnone Jobs

 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ Blognone Jobs (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่ท่าน (“ท่าน” หรือ “ผู้ใช้งาน”) กับบริษัท บล็อกนัน จำกัด (“บริษัท”) เพื่อใช้งานเว็บไซต์ Blognone Jobs (https://jobs.blognone.com) ของเรา (“เว็บไซต์”) ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานที่มีบัญชีผู้ใช้งานของเราหรือไม่มีบัญชีผู้ใช้งานของเราก็ตาม ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

การให้บริการต่าง ๆ ตามเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียด อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานหรือได้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว การใช้งานถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัททุกประการ

1. การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์ของทางบริษัทได้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานเพื่อใช้งานเว็บไซต์ได้ตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือระงับการใช้งานของผู้ใช้งานทุกท่านได้ตลอดเวลาโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

ผู้ใช้งานมีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่น หากผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานให้แก่ผู้อื่น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ตัวผู้ใช้งานหรือบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ใช้งาน ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ผู้ใช้งานอาจขอลบบัญชีผู้ใช้งานโดยการส่งคำขอลบบัญชีผู้ใช้งานทางอีเมลล์ของบริษัทตามข้อ 14 ทั้งนี้ หลังจากบริษัทพิจารณาพิจารณาคำขอลบบัญชีผู้ใช้งานและดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว บัญชีผู้ใช้งานจะถูกระงับโดยทันที อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนไว้หลังจากลบบัญชีผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ เช่น การร้องเรียน การป้องกันการฉ้อโกง หรือการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ เป็นต้น

2. การใช้งานเว็บไซต์

ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้งานจะใช้เว็บไซต์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น และผู้ใช้งานขอรับรองและรับประกันว่า

 1. ผู้ใช้งานบรรลุนิติภาวะแล้ว หรืออยู่ในสถานะที่สามารถเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายได้ทุกประการ
 2. ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และผู้ใช้งานจะแจ้งให้ทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ในตอนลงทะเบียน
 3. ผู้ใช้งานจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง
 4. ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. ผู้ใช้งานจะไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือทำให้บริษัท ผู้ใช้งานอื่น หรือบุคคลอื่นใดให้ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าประการใด ๆ
 6. ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ในการสมัครงานหรือสรรหาบุคคลเข้าทำงาน
 7. ผู้ใช้งานจะต้องไม่เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นละเมิดหรือพยายามที่จะละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลและเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) การแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ หรือส่งอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์

หากบริษัททราบว่าผู้ใช้งานดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกหรือระงับบัญชีผู้ใช้งาน และระงับการใช้งานของผู้ใช้งาน รวมถึงอาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้งานตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

3. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครงาน

หากท่านเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์สำหรับการหางานและสมัครงาน ท่านตกลงและรับทราบข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้งานรับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์ Blognone Jobs เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้สมัครงานได้ส่งใบสมัครงาน เอกสารประกอบการสมัครงาน และข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเท่านั้น บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้สมัครงงานจะได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ถูกค้นหาหรือถูกติดต่อโดยผู้ประกอบการแต่อย่างใด
 2. บริษัทสามารถไม่รับประกันได้ว่า ตำแหน่งงานใด ๆ ที่ลงประกาศบนเว็บไซต์จะเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง และจะไม่รับผิดต่อท่าน หากผู้ประกอบการได้รับบุคคลคนเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ณ เวลาใด ๆ ก่อนที่จะลบประกาศรับสมัครงานนั้นออกจากเว็บไซต์ นอกจากนี้ บริษัทไม่สามารถรับประกันต่อท่านได้ว่า ประกาศรับสมัครงานทุกรายการจะเป็นตำแหน่งงานที่ว่างอยู่จริง
 3. ผู้ใช้งานรับทราบว่า ใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครงาน และข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน
 4. ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขข้อมูลและประวัติการทำงานของผู้ใช้งานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 5. ผู้ใช้งานรับทราบว่า ข้อมูลหรือประวัติการทำงานของผู้สมัครงานอาจถูกเปิดเผยหรือถูกค้นหาโดยผู้ประกอบการที่กำลังเปิดรับสมัครงานหรือผู้ประกอบการที่มีความสนใจ เพื่อติดต่อและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเท่านั้น
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการลบบัญชีของท่านและข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งหมด หากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน

4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการ

หากท่านเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์สำหรับการจัดหาและคัดเลือกผู้สมัครงานเพื่อทำงานกับท่าน ท่านตกลงและรับทราบข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้งานรับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์ Blognone Jobs เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้สมัครงานได้ส่งใบสมัครงาน เอกสารประกอบการสมัครงาน และข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเท่านั้น บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าตำแหน่งงานที่ผู้ใช้งานเปิดรับสมัครจะถูกค้นพบหรือได้ผู้สมัครงานอย่างแน่นอนแต่อย่างใด
 2. บริษัทไม่สามารถไม่รับประกันได้ว่า ข้อมูลและประวัติการทำงานของผู้สมัครงงานเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน แท้จริง และเป็นปัจจุบัน
 3. ผู้ใช้งานรับทราบว่า ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริง และผู้ใช้งานจะปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 4. ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ หรือได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ (ถ้ามี) 
 5. ผู้ใช้งานจะต้องส่งมอบเอกสาร ข้อมูลหรือหลักฐานใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครงาน ตามที่บริษัทร้องขอ
 6. ผู้ใช้งานอาจได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้สมัครงานตามลักษณะและประเภทการใช้งานของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการแก่ผู้ประกอบเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ ราคาแพ็คเกจ ค่าใช้จ่าย หรือรายการส่งเสริมการใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการลบบัญชีของท่านและข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งหมด หากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ที่ระบุให้หรือโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแก่ผู้ใช้งานแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้ใช้งานนำเข้าหรือเผยแพร่รูปภาพ เนื้อหา เครื่องหมาย หรือทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์ ผู้ใช้งานรับรองว่าผู้ใช้งานเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว และสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการใช้งานเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ผู้ใช้งานตกลงเป็นผู้รับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว

6. ข้อจำกัดความรับผิด

6.1 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้งาน คุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลหรือประวัติการทำงานของผู้สมัครงาน ความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ความสามารถของผู้ประกอบการในการเสนอตำแหน่งงานแก่ผู้สมัครงาน หรือความสามารถของผู้สมัครงานในการได้รับคัดเลือกในการทำงานในตำแหน่งที่เปิดรับ และเราไม่ให้คำรับรองใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลและประวัติการทำงาน หรือเนื้อหาใด ๆ ของผู้ใช้งาน บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งสิ้น

6.2 บริษัทไม่ให้คำรับรองหรือรับประกันว่า การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งานจะเป็นที่พึงพอใจ มีคุณภาพ หรือปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ หรือสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลใด ๆ ได้ (ข) แอปพลิเคชัน รวมถึงข้อมูล เนื้อหา หรือรายละเอียดที่ท่านได้รับผ่านแอปพลิเคชันจะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือตรงตามความต้องการ หรือความคาดหวังของท่าน (ค) ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีจะมีความถูกต้อง หรือเชื่อถือได้ หรือ (ง) ความบกพร่องในการใช้ การดำเนินการ หรือการทำงานของเว็บไซต์จะได้รับการแก้ไข

6.3 บริษัทไม่ให้คำรับรองหรือรับประกันว่า เว็บไซต์จะสามารถใช้งานได้โดยไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ หรือเว็บไซต์ และเซิร์ฟเวอร์ของเราจะปลอดภัยจากไวรัสหรือกลไกที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

6.4 บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลและประวัติของผู้สมัครงาน ข้อมูลและรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับของผู้ประกอบการ  จากเว็บไซต์ตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

7. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และปกป้องบริษัทให้ปลอดจากบรรดาข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย และค่าที่ปรึกษากฎหมายที่เกิดจาก (ก) การที่ผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (ข) การฉ้อฉล การกระทำผิด หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ใช้งานอันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย (ค) การที่ผู้ใช้งานใช้แอปพลิเคชันไปในทางที่ผิด และ (ง) การละเมิดกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของผู้ใช้งาน

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 ผู้ใช้งานรับทราบและยินยอมให้ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎบนเว็บไซต์ Blognone Jobs

8.2 ผู้ใช้งานรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ผู้ใช้งานให้กับบริษัท นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงที่จะสละสิทธิ์ใด ๆ ในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัท สำหรับความไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือความทำให้เกิดความเข้าใจผิดของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ภายใต้การควบคุมของบริษัท โดยผู้ใช้งานบริการตกลงที่จะแจ้งให้บริษัท ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวยังคงความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8.3 ในกรณีที่ผู้ใช้งานให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท ผู้ใช้งานรับประกันว่าผู้ใช้งานได้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบเกี่ยวกับบริการของบริษัทและการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบริษัทแล้วก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นให้บริษัท และผู้ใช้งานรับประกันว่าผู้ใช้งานได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวสำหรับการบริการของบริษัท และการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

8.4 ผู้ใช้งานรับทราบว่าบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้กับผู้ใช้งานในระหว่างการใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้งานรับรองและรับประกันว่าผู้ใช้งานจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทเปิดเผยให้ผู้ใช้งานทราบเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต

8.5 บริษัทจะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎบนเว็บไซต์ Blognone Jobs ของบริษัทและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในต่างประเทศ โดยผู้ใช้งานตกลงและให้ความยินยอมสำหรับการเก็บข้อมูลดังกล่าวและรับทราบว่าการเก็บข้อมูลในต่างประเทศดังกล่าวเป็นการกระทำของบริษัทตามสัญญาที่บริษัทได้ทำไว้กับผู้ให้บริการที่เก็บข้อมูลของบริษัท​ที่หน้าเชื่อถือได้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานเอง

8.6 หากผู้ใช้งานบริการพบข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้งานตกลงจะร้องเรียนมายังบริษัทโดยตรงเพื่อให้บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับทางผู้ใช้งานโดยตรง โดยสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ dpo@lmwn.com

9. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทอาจปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เป็นครั้งคราว ผู้ใช้งานมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้งานยังคงใช้งานเว็บไซต์อยู่ ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้งานไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้งานมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

10. การระงับหรือยุติการให้บริการ

10.1 ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระงับการให้บริการใช้งานเว็บไซต์ชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหรือขณะที่ระงับการให้บริการเว็บไซต์ชั่วคราว พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด เหตุผล และระยะเวลาในการระงับการให้บริการดังกล่าว

10.2 ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นจะต้องระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้งานรายใดรายหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหรือขณะเวลาที่ระงับการให้บริการ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิในการโต้แย้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อไป

11. บทบัญญัติทั่วไป

11.1 หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด

11.2 ผู้ใช้งานต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิการใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่ผู้ใช้งานในที่นี้ให้แก่ผู้อื่น หรือทำสัญญาช่วงข้อผูกพันใดๆ ของผู้ใช้งาน

11.3 ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนระหว่างผู้ใช้งานและบริษัท และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้ผู้ใช้งานสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของบริษัท

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทต่อศาลในประเทศไทยเท่านั้น

13. นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและการแก้ไขข้อพิพาท

ผู้ใช้งานรับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่สามารถตรวจสอบข้อความ ข้อมูล รูปภาพ หรือเนื้อหาใด ๆ ทั้งหมดได้

เพื่อเป็นการจัดการข้อร้องเรียนและการแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของบริษัท หากผู้ใช้งานประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ ดังนี้

1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัท ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
 • หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
 • รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
 • ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ

2) ผู้ใช้งานต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง 

บริษัท บล็อกนัน จำกัด

Email: jobs@blognone.com

ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับการแจ้งจากผู้ใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และผู้ใช้งานขอสละสิทธิในการดำเนินคดีกับบริษัทด้วย

14. ติดต่อเรา

หากผู้ใช้งานต้องการขอความช่วยเหลือ แจ้งข้อร้องเรียน พบข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อเราได้ที่

บริษัท บล็อกนัน จำกัด

Email: jobs@blognone.com