Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Blognone Jobs 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท บล็อกนัน จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) มุ่งใช้บังคับกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการฯ (“ท่าน” หรือ “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) ของเว็บไซต์ Blognone Jobs (https://jobs.blognone.com) โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านสำหรับการใช้บริการของ Blognone Jobs  ไม่ว่าจะเป็นในสถานะของผู้หางานและนายจ้างที่สนใจในการหาบุคลากรเพิ่ม โดยเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราอยากให้ท่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเรานำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างไร และเพื่อเหตุผลอะไร ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายนี้ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากนโยบายนี้ชี้แจงว่าเราได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้หางาน 

 • ข้อมูลบัญชีผู้หางาน เช่น ชื่อและนามสกุล รูปภาพโปรไฟล์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ประวัติการทำงาน สถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ ทักษะ ความสามารถ เงินเดือนที่คาดหวังประวัติการศึกษา เรซูเม่ (Resume) ใบแสดงผลการศึกษา เป็นต้น
 • ข้อมูลประวัติการสมัครงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้าง

 • ข้อมูลบัญชีของนายจ้าง เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้าง ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของนายจ้าง เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และ รหัสที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชื่อ ที่อยู่  ช่องทางการติดต่อ และและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของนายจ้าง
 • ข้อมูลประวัติการรับผู้หางานเข้าทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้หางานและนายจ้าง 

 • ข้อมูลการเงิน เช่น หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี สาขาบัญชีธนาคาร เป็นต้น และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการชำระกับเรา
 • ข้อมูลพฤติกรรม เช่น ประวัติการค้นหา คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลระบุตัวบุคคลเชิงเทคนิค เช่น เวลาเข้าใช้ (Access Time) ความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ภายในบริการ ระยะเวลาที่ผู้ใช้อยู่ในระบบ หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่นๆ (Unique Identifier) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น ข้อมูลระบบปฏิบัติการ สถานที่และเขตเวลา ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น
 • ข้อมูลระบุตัวบุคคลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่ปรากฎในคำสั่งซื้อ บันทึกการแชท การสื่อสารกับพนักงานของเรา
 • ข้อมูลเอกสารราชการ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในบัตรประชาชนไทย สำเนาพาสปอร์ต และลายเซ็นต์ ในกรณีท่ีจำเป็น

โปรดทราบว่า ตามหลักปฏิบัติงานโดยทั่วไปของเรา เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่อในลัทธิหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ (การเก็บข้อมูลเพศของเราไม่มุ่งถึงข้อมูลพฤติกรรมทางเพศ) หากท่านจำเป็นต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวซึ่งไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์นั้นมาให้เรา ท่านตกลงที่จะปิดบังข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะส่งเอกสารหรือข้อมูลแก่เรา ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านจำเป็นต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมาให้กับเรา ท่านอาจขีดฆ่าข้อมูลที่อ่อนไหวในบัตรประจำตัว เช่น กรุ๊ปเลือดและความเชื่อทางศาสนาของท่าน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เราจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน เราจะดำเนินการขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านและ/หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเท่านั้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลนั้นทราบเกี่ยวกับบริการของเราและการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นแก่เรา และท่านจะต้องรับผิดชอบในการได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นหรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นให้แก่เรา

สุดท้ายนี้ โปรดทราบว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านเอง และในการแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนข้อมูลของท่านให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากท่าน ตัวอย่างเช่นข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่ท่านมอบให้เราในขณะที่ใช้บริการ Blognone Jobs ของเรา
 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ครอบครัว เพื่อน ผู้อ้างอิง
 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านการใช้บริการของเรา เช่น ข้อมูลพฤติกรรมและข้อมูลระบุตัวบุคคลเชิงเทคนิค 
 • ข้อมูลที่รวบรวมจากบุคคลที่สาม เช่นข้อมูลของพนักงานที่เกี่ยวข้องที่เราได้มาจากนายจ้าง
 • ข้อมูลที่รวบรวมจากสาธารณะ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การป้องกันการฉ้อโกง

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านเพื่อการให้บริการและดำเนินการบริการของเราซึ่งรวมถึง:

 • การใช้ข้อมูลบัญชีผู้หางานและข้อมูลบัญชีของนายจ้าง สำหรับการลงทะเบียน การเริ่มต้นใช้งาน และการเข้าสู่ระบบของเรา และ
 • การใช้ข้อมูลบัญชีผู้หางาน ข้อมูลประวัติการสมัครงาน ข้อมูลบัญชีของนายจ้าง ข้อมูลประวัติการรับผู้หางานเข้าทำงาน สำหรับการให้บริการของเราและการติดต่อท่าน
 • การใช้ข้อมูลทางการเงินของท่านเพื่อการชำระค่าบริการของเรา
 • การใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลเชิงเทคนิค ข้อมูลประวัติการสมัครงาน ข้อมูลประวัติการรับผู้หางานเข้าทำงานและข้อมูลระบุตัวบุคคลอื่น ๆของท่านเพื่อตอบสนองต่อคำขอและการแก้ไขปัญหาของท่าน
 • การใช้ข้อมูลพฤติกรรมและข้อมูลระบุตัวบุคคลเชิงเทคนิคเพื่อการปรับหน้าตาของเว็บไซต์และระบบหลังบ้านที่เกี่ยวข้องของเราให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับท่าน
 • การใช้ข้อมูลบัญชีผู้หางาน ข้อมูลประวัติการสมัครงาน ข้อมูลบัญชีของนายจ้าง ข้อมูลประวัติการรับผู้หางานเข้าทำงาน ข้อมูลพฤติกรรมและข้อมูลระบุตัวบุคคลเชิงเทคนิคเพื่อการปรับหน้าตาของเว็บไซต์และระบบหลังบ้านที่เกี่ยวข้องของเราให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับท่านและแจ้งให้ท่านทราบถึงโปรโมชั่นและโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

 • เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ รวมถึงปรับแต่งบริการ การแสดงหน้าจอ และคำแนะนำของเราให้เหมาะกับคุณ
 • เพื่อทำการตลาดแบบตรง โฆษณาแบบตรง และอัปเดตเกี่ยวกับบริการ และข้อเสนอส่งเสริมการขายแบบตรงให้กับท่าน (direct marketing)
 • เพื่อส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง และการติดต่อสื่อสารไปหาท่าน
 • เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และป้องกันการแสปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
 • เพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าผู้ใช้เข้าถึงและใช้บริการของเราอย่างไร ทั้งในลักษณะโดยรวมและรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงบริการของเรา และตอบรับต่อความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางธุรกิจ และการวิเคราะห์อื่น ๆ
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาของเราบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอื่นๆ
 • สำหรับการทดสอบระบบและผลิตภัณฑ์ก่อนเปิดตัว
 • เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจเป็นการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย
 • เพื่อยืนยันบัญชีของท่านก่อนที่จะอนุมัติคำขอของท่าน
 • เพื่อให้บริการคืนเงินหรือถอนเครดิตที่จำเป็น
 • เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบของเรา (auditing process)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น:

 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของของเรา เช่น ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เรามีต่อหน่วยงานกำกับดูแล กรมสรรพากร และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา
 • เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือสถิติด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
 • เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยความยินยอมอย่างชัดแจ้งของท่าน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรืออาจจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการเข้าทำสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่เกี่ยวข้องของเรา ตัวอย่างเช่น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก สื่อสาร หรือให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเราให้แก่ท่านได้

ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้กับบริษัท หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน บริษัทอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการของบริษัทบางส่วน หรือทั้งหมดแก่ผู้ใช้ได้

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมถึงวัตถุประสงค์ที่เราได้อธิบายแล้วเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านของเราตามข้างต้น) เราอาจเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย:

 • เป็นสาธารณะตามบริการของเราในการเป็นแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงผู้หางานกับนายจ้าง
 • ในกรณีที่ท่านเป็นผู้หางาน นายจ้างต่างๆ ที่สนใจหรือเราคิดว่าจะสนใจให้ท่านมาร่วมงานด้วย
 • ในกรณีที่ท่านเป็นนายจ้าง ผู้หางานต่างๆ ที่สนใจหรือเราคิดว่าจะสนใจร่วมทำงานกับท่าน
 • บริษัทในเครือและบริษัทย่อย ตัวอย่างเช่น เรามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม LINE MAN Wongnai (LMWN)
 • ผู้ประมวลผลข้อมูล เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ประมวลผลข้อมูลและผู้รับเหมาหรือตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามของเรา
 • ผู้ให้บริการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรารวบรวมให้กับผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการเว็บไซต์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต บริการคลาวด์ (cloud service) และผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ของเรา
 • ที่ปรึกษา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อที่ปรึกษาบุคคลที่สาม เช่น ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในประเด็นอื่น ๆ ของเรา
 • คู่ค้าทางธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับคู่ค้าของเราที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบรรดาผู้ลงโฆษณาและผู้ทำการวิจัย ตัวอย่างเช่น หากท่านโพสต์เนื้อหาที่มีการกล่าวถึงผู้ลงโฆษณากับเรา เราอาจแบ่งปันเนื้อหานี้กับบุคคลเหล่านั้น หรือเราอาจทำงานร่วมกับผู้ทำการวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหา) อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ
 • การโอนธุรกิจ เราอาจโอนข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมให้กับบริษัทอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ หรือในระหว่างการเจรจาเพื่อทำการควบรวม ขายทรัพย์สิน การกู้เงิน หรือการเข้าถือครองทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในกิจการของเรา
 • เพื่อใช้สำหรับกระบวนการทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดีทางศาล คำสั่งศาล หมายเรียก หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับหมายของตำรวจ
 • หน่วยงานกำกับดูแล เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือตามคำขอของหน่วยงานกำกับดูแลที่สมเหตุสมผล
 • เพื่อปกป้องเราและผู้อื่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากเราเชื่อว่าเป็นการจำเป็นในการตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ การละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา หรือเป็นหลักฐานใน การดำเนินคดีที่เราเกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ตัวบุคคล เราอาจแบ่งปันข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ตัวบุคคลให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการตลาด ทำการโฆษณา ทำการวิจัย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น ตามคำขอของท่าน

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศอย่างไร

บริการของเรามุ่งเป้าไปยังลูกค้าปลายทางที่อยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ตามเหตุผลที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย ตัวอย่างเช่น เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริการคลาวด์ (cloud service) ในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเรา 

ในทุกกรณี เราจะใช้มาตรการป้องกันตามความจำเป็นและเหมาะสมสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูล เพื่อรักษาและปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะใช้ฐานทางกฎหมายใดบ้างในการเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไป เราอาศัยฐานการปฏิบัติตามสัญญาของเราในการให้บริการและดำเนินการบริการของเราแก่ท่าน ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับ:

 • การลงทะเบียน การเริ่มต้นใช้งาน และการเข้าสู่ระบบ
 • การให้บริการของเรา 
 • การชำระเงินบริการของเรา
 • การส่งการแจ้งเตือน การยืนยันคำสั่งซื้อ และการสื่อสารถึงท่าน
 • การตรวจสอบและดำเนินการคำสั่งซื้อ 
 • การให้คืนเงินหรือถอนเครดิตที่จำเป็น

นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้ว เราก็อาศัยฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการ:

 • การส่งต่อข้อมูลของท่านให้แก่นายจ้างหรือผู้หางานต่างๆ ที่สนใจหรือเราคิดว่าจะสนใจจ้างงานหรือร่วมทำงานกับท่าน
 • แจ้งให้ท่านทราบถึงโปรโมชั่นและโฆษณาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้าง ๆ
 • ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ใช้ให้เป็นแบบรายบุคคลอย่างกว้าง ๆ รวมถึงปรับแต่งบริการ การแสดงหน้าจอ และคำแนะนำของเราให้เหมาะกับคุณ
 • ดำเนินการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • ตอบสนองต่อคำขอและการแก้ไขปัญหาของท่าน
 • ทำความเข้าใจว่าผู้ใช้เข้าถึงและใช้บริการของเราอย่างไร ทั้งแบบภาพรวมและรายบุคคล เพื่อปรับปรุงบริการของเราและตอบสนองต่อความต้องการและความชอบของผู้ใช้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางธุรกิจและการวิเคราะห์อื่น ๆ
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาของเราบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอื่นๆ
 • ดำเนินการกระทบยอดทางการเงินและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ยืนยันบัญชีของท่านและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบของเรา (audit)

ในบางกรณี การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายของเราหรือเพื่อการยกขึ้น ปฏิบัติตาม ใช้สิทธิ หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับ:

 • การยืนยันตัวตนของท่านและป้องกันสแปมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย
 • การป้องกัน การตรวจจับ การบรรเทา และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย (โดยเราอาจถือว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายของเราด้วย)

โดยทั่วไป เราอาศัยความยินยอมของท่านสำหรับกิจกรรมดังต่อไปนี้:

 • เพื่อทำการตลาดแบบตรง โฆษณาแบบตรง และอัปเดตเกี่ยวกับบริการ และทำข้อเสนอส่งเสริมการขายแบบตรงให้กับท่าน (direct marketing)

สุดท้ายนี้ เราอาจอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการประมวลผลข้อมูลของท่าน โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ฐานทางกฎหมายที่เราได้ระบุไว้แล้วข้างต้น ฐานทางกฎหมายในการจัดทำเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ การวิจัยเพื่อประโยชน์สาธารณะ การคุ้มครองผลประโยชน์ที่สำคัญ การดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยความยินยอมอย่างชัดแจ้งของท่าน และการเป็นส่วนหนึ่งของงานสาธารณะของเรา ทั้งนี้ โปรดทราบว่าสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ เราอาจอาศัยฐานในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศตามความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลเพื่อผลประโยชน์ของท่านได้อีกด้วย

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของเรา และ/หรือ ภาระผูกพันต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามสมควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยเราอาจเก็บรักษาข้อมูลที่เรามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเป็นข้อพิพาท/คดีความ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้

เพื่อการคาดการณ์ระยะเวลาโดยประมาณ โดยทั่วไปแล้ว เราจะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปีนับจากการใช้บริการของเราที่เกี่ยวข้องครั้งสุดท้ายของท่านโดยเป็นไปตามระยะเวลาภายใต้อายุความโดยทั่วไปภายใต้กฎหมายไทย

ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

บริการของเราไม่ได้มุ่งไปที่หรือออกแบบมาสำหรับผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และเราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยเจตนาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ หรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หากเราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยในบริการของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเหมาะสม เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อลบหรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่จะมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรซึ่งถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ ไฟล์ข้อความนี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถอ่านได้ด้วยเว็บไซต์เมื่อมีการเข้าเว็บไซต์อีกครั้งในเวลาต่อมา โดยคุกกี้เหล่านี้บางส่วนมีความจำเป็น ไม่เช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนคุกกี้ประเภทอื่นๆ ยังให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เนื่องจากมีการจดจำชื่อผู้ใช้ด้วยวิธีที่มีความปลอดภัย และยังจดจำภาษาที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเดิมในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทจะใช้คุกกี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัททางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อช่วยให้บริษัทเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (session) เมื่อผู้ใช้ใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใด ทำให้ผู้ใช้สามารถ sign in บัญชีของผู้ใช้ในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบของบริษัทให้ดีขึ้น
 3. เพื่อเก็บรวบรวมความชอบของผู้ใช้ และให้บริการที่ปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้
 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวผู้ใช้เมื่อผู้ใช้กลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ ปรับให้เว็บไซต์ของบริษัทตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ รวมถึงจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับผู้ใช้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ผู้ใช้สนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ผู้ใช้จะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือตั้งค่าได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ปิดการใช้งานคุกกี้ หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของผู้ใช้

การแจ้งข่าวสาร/การแจ้งเตือน

บริษัทอาจส่งการแจ้งข่าวสาร หรือการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าการเปิด หรือปิดการรับข้อความเหล่านี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด โดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ หรือโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าบนบริการฯ

การเชื่อมโยงไปยังบุคคลภายนอก

เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ถูกเชื่อมโยงไปนั้นจะไม่ถูกควบคุมกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่ถูกควบคุมกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกนั้นแทน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากท่านเพิกถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก สื่อสาร หรือให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเราแก่ท่านได้
 • สิทธิในการขอเข้าถึงหรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครองเกี่ยวกับท่าน ตลอดจนสิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • สิทธิในการขอให้เรามอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่อ่านได้ทั่วไปหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น
 • สิทธิในการขอให้เราลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นนิรนามในบางกรณี
 • สิทธิในการคัดค้านหรือระงับเราไม่ให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์
 • สิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ทำให้เข้าใจผิด
 • สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานสาธารณะที่มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ท่านสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดทราบว่าเราอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลก่อนดำเนินการตามคำขอของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ (เฉพาะประเทศไทย)

เรามีสิทธิที่จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเคยเก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลใช้บังคับใช้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมของการประมวลผล หากท่านไม่ต้องการให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปท่านสามารถแจ้งให้เราทราบเพื่อเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลาตามข้อมูลการติดต่อด้านล่าง

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการด้านเทคนิคและมาตรการเชิงองค์กรที่เหมาะสม ตั้งแต่การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ (user access) ไปจนถึงการเข้ารหัสข้อมูล (encryption) และเทคนิคไม่เปิดเผยตัวตน (data anonymization) เพื่อป้องกันการสูญเสีย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย โดยมาตรการและนโยบายเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อการปรับปรุงเมื่อจำเป็น

แม้ว่าเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงในตัวที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่านในระหว่างการที่ท่านส่งข้อมูลทางออนไลน์ได้ และการใช้บริการของเราของท่านถือเป็นการรับทราบและยอมรับความเสี่ยงนี้

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น หรือมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการของเรา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ dpo@lmwn.com

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัท บล็อกนัน จำกัด 8 อาคารทีวัน ชั้น 27 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-821-5788, 09-5369-5553

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัทอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดจะถูกโพสต์บนหน้านี้เสมอ และบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดอย่างระมัดระวัง

เมื่อบริษัททำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านวิธีการที่เหมาะสม