โลโก้บริษัท WEgital

Senior UX/UI Designer

WEgital - Senior-Level, Full time - บางบอน กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿65,000

Roles & Responsibilities

 •A user centric design thinker who can create and translate conceptsinto user flows, wireframes, mockups, and prototypes that lead to intuitiveuser experience 

•Prepare and present rough drafts to internal teams, product manager,and key stakeholders 

•Workwith teamtotransform prototypes into Visual Design and Functional Design, taking intoaccount the limitations of technology 

•DelegateUX/UI tasks into smaller pieces,anddistributed to the Design team to help make it a reality  

•Manage a team of junior UX / UI designers. Trackingprogress. Reduceobstacles in the work of the team until the job is completed 

•Overseethe development and delivery of effective user interfaces across a range of allplatforms, digital and non-digital 

•Maintainknowledge of design trends and assist with implementation of design innovations 

 Required Qualifications

 •ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา 

•มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการออกแบบ UX/UI design สำหรับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอย่างน้อย 3 ปี 

•มีทักษะการคิดงานอย่างมีหลักการมีทีมาที่ไป มีเหตุผลสนับสนุนแนวคิด ทั้งในเชิงการใช้งาน ธุรกิจ การตลาดและความสวยงาม 

•มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องทุกประเภททั้งFigma/ Adobe XD / Sketch / Illustrator / Photoshop 

•เข้าในหลักDesignThinking ออกแบบกระบวนการในการสร้าง Product ได้ 

•เข้าใจหลักการออกแบบบนหลักPixel Perfects เน้นย้ำการเก็บในรายละเอียดแม้เพียงเล็กน้อย 

•พร้อมรับฟังคอมเมนต์ที่มีเหตุผลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะช่วยทำให้งานพัฒนาดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย 

•มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการบริหารจัดการทีมที่ดี 

•มีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบและเป็นผู้นำ 

Expectation

 •ออกแบบวางแผนกระบวนการในการได้มาซึ่ง UXResearch และ UXDesign Process [UXD]ที่เป็นระบบและมีเหตุผลรองรับ 

•ทำหน้าที่สื่อสารเผยแพร่กระบวนการและวิธีคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้าใจในกระบวนการนั้นๆ ในลักษณะของ Evangelist 

•ผลักดันดำเนินการโครงการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย   

2 months ago

Related Skills

#creative#teamwork#ux-design#ux-research

Contact

WEgital
298/34 ถนนพรหมราษฏร์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

About WEgital

โลโก้บริษัท WEgital

WEgitalInformation Technology

กรุงเทพมหานคร

More at WEgital

1 other opening

17 days ago

Full Stack Developer

Middle-Level, Full time

฿50,000-฿70,000 WEgital - บางบอน กรุงเทพมหานคร
#nodejs#react#teamwork