โลโก้บริษัท VISAI AI, Co.,Ltd

Project Manager (Internship)

VISAI AI, Co.,Ltd - Entry-Level, Internship - ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดงาน

 • วางแผนกำหนดการของโครงการและติดตามการดำเนินงานเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามที่กำหนดไว้
 • ประสานงาน สื่อสารกับสมาชิกทีมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลและบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น รายงานความคืบหน้า แผนงาน และเอกสารอื่น ๆ
 • จัดประชุมของทีมโครงการ รวมถึงการจัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกข้อความ และการติดตามข้อตกลงที่ถูกตกลงในการประชุม
 • จัดเตรียมรายงานความคืบหน้า และรายงานสรุปโครงการสำหรับผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติ

 • ศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการข้อมูล, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี Mindset รักในการเรียนรู้ กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ หลากหลาย ตรงต่อเวลาต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมรับคำแนะนำจากรุ่นพี่
 • มีความสนใจในเทคโนโลยี AI
 • สามารถเข้ามาทำงานออฟฟิศหรือทำงานนอกสถานที่ได้ (บางวัน)

ทักษะที่ใช้

 • ทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการวางแผนและจัดการเวลา สามารถวางแผนกำหนดการและจัดการเวลาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
 • ทักษะการทำงานร่วมกับทีม สามารถทำงานร่วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการจัดการข้อมูล สามารถจัดการและบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา สามารถระบุปัญหาและหาวิธีแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้

 • Jira Software หรือ เครื่องมือการจัดการโครงการอื่นๆ เพื่อการวางแผน, ติดตามกำหนดการ, และประสานงานทีม
 • Microsoft Office เพื่อบันทึกข้อมูล จัดเตรียมรายงานหรือเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • Microsoft Teams เพื่อสื่อสารระหว่างทีม แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงการนัดหมายจัดเตรียมการประชุม 
2 months ago

Related Skills

#product-management#project-management

Contact

VISAI AI, Co.,Ltd
Bangkok branch office Floor 2, Digital Economy Promotion Agency, No. 80, Soi 4, Ladprao Road, Chomphon, Chatuchak District, Bangkok 10900

About VISAI AI, Co.,Ltd

โลโก้บริษัท VISAI AI, Co.,Ltd

VISAI AI, Co.,LtdInformation Technology

About VISAI VISAI is an AI-enablement company providing advanced machine learning tools to help anyone build high-quality, high-performance AI-enables solutions with or without expertise. To keep up w

กรุงเทพมหานคร