โลโก้บริษัท True e-Logistics Co., Ltd.

UX Designer (Senior Level)

True e-Logistics Co., Ltd. - Senior-Level, Full time - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿70,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานบนระบบเวบไซต์และแอพลิเคชั่น ภายใต้ความต้องการของลูกค้า/ผู้ใช้งานระบบ ออกมาเป็น User scenario, Store และ Wireframe เพื่อสร้างและพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้ระบบ รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการ แก้ไขปัญหาที่ลูกค้า/ผู้ใช้งานต้องการ และส่งมอบงานให้ UI designer หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาความต้องการ ปัญหาที่พบ วิธีการทำงานจริงของผู้ใช้งานผ่านวิธีต่างๆ อาทิเช่น User interview, Focus group, Usability Test, A/B Testing เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาการทำงานของระบบ
 • ประสานงานกับทีม Product owner เพื่อรับ Requirement จากลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและส่งต่องานให้กับ UI designer และประสานงานกับ Developer ด้าน Tech flexibity ให้คำปรึกษาด้าน User experience เพื่อให้การพัฒนาฟีเจอร์เป็นแบบตามสิ่งที่ออกแบบและตรงตามที่ลูกค้าต้องการ 

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี สาขาด้านการออกแบบ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน UX design ไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี 
 • มีประสบการณ์การทำ Usability test, A/B TesSng 
 • มีประสบการณ์ในการทำ UX design สำหรับ Website, Mobile site และ ApplicaSon (iOS และ Android) 
 • มีประสบการณ์ในการทำงานรวมกับ Development/Product team
 • มีความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา,ความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานในระบบ นำมาออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี สามารถสื่อสารกับ Product owner ในการรับ Business requirement, Idea นำมาวิเคราะห์จัดทำ UX Design (User flow, User Scenario, Wireframe, Wireframe mapping) 
 • สามารถทำงานเป็นทีม ร่วมกับ UI designer ผู้พัฒนาระบบ และ Product owner สามารถเป็นผู้นำ ในการทำ User interview, User tesSng และ A/N TesSng และนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบได้ 
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้, มนุษยสัมพันธ์ดี 
 • สามารถบริหารจัดการงาน และเวลาได้ดี สามารถสื่อสาร อธิบาย และนำเสนอความคิด/ผลงานได้
 • สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบได้ (Adobe XD, Figma, Sketch) สามารถใช้ Tools ที่เกี่ยวของกับการทำ UX research ได้ (เช่น Hotjar, Google funnel ฯลฯ) 

a month ago

Contact

True e-Logistics Co., Ltd.
True digital park ชั้น 10

About True e-Logistics Co., Ltd.

โลโก้บริษัท True e-Logistics Co., Ltd.

True e-Logistics Co., Ltd.Information Technology

True e-Logistics which is True corporation’s new business unit, strives to be the digital platform that connects customers with CP group products, we also aim to fill the growing demand of last mile d

กรุงเทพมหานคร

More at True e-Logistics Co., Ltd.

6 other openings