โลโก้บริษัท ttb spark

QA Specialist - Performance Test

ttb spark - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿75,000

Job Scope:

 • Prepare test summary report for project team review
 • Review and recommend improvements to existing test procedures
 • Develop performance test scripts and prepare environment for testing
 • Conduct system performance testing to ensure system reliability, capacity and scalability using LoadRunner performance testing tool
 • Understand business requirements to ensure any test cases are accurate and have necessary coverage
 • Prepare of Test Data required for automated testing
 • Report testing results and creating of defects found during automated testing
 • Coach & guide QA specialist on test plan and strategy
 • Manage regression test suite and automated test cases
 • Understand business requirements to ensure any test cases are accurate and have necessary coverage
 • Prepare of Test Data required for automated testing
 • Execute automated testing
 • Report testing results and creating of defects found during automated testing
 • Review and prepare test cases, test condition, test data and expected results
 • Analyze test results and coordinate with development teams for defects fix
 • Analyze root causes of performance issues and provide corrective actions
 • Analyze scalability, throughput and performance testing metrics against test servers
 • Build and maintain performance testing strategy and framework
 • Coach & guide QA specialist on test plan and strategy

Qualifications:

 • Bachelor degree or Master degree in Information Technology or other related fields
 • At least 3-5 years experience in Mobile Internet Application testing, developer or related function
 • Knowledge of banking products and Banking Industry and Finance
 • Understanding of business process management of banking operation business and risk management of solution design.
 • Agile & DevOps Automated Tools
 • Self-motivating and high responsibility

Technical Skills:

 • Performance Test (LoadRunner, JMeter, Postman)
2 months ago

Related Skills

#loadrunner#postman#robotframework#selenium

Contact

ttb spark
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About ttb spark

โลโก้บริษัท ttb spark

ttb sparkFinancial

ttb spark | จุดไอเดีย...ให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้ ttb spark คือ Digital Hub ของ ttb ที่มีความเชื่อและความมุ่งมั่นที่จะสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ให้กับชีวิตของลูกค้า ผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีและไอเดียที

กรุงเทพมหานคร