โลโก้บริษัท Thai Life Insurance PCL

System Engineer (Middleware)

Thai Life Insurance PCL - Entry-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

Job Purpose :-

วิเคราะห์ จัดทำ จัดหา Middleware แก้ไขปัญหา สนับสนุน ให้คำปรึกษาและ แก้ไขปัญหาด้านการปฏิบัติการไอทีในเชิงลึก

Responsibilities:-

 • บริหารจัดการ Middleware ต่างๆที่มีใน Data Center ได้แก่ Docker, Tomcat, Nginx, WSO2, HA-Proxy, Java, etc. โดย
  • ศึกษา ติดตั้ง ปรับแต่ง และดูแล Middleware ให้พร้อมใช้หรือภายใน SLA ที่ตกลงกับBU
  • ตอบคำถามหรือให้คำแนะนำการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์ระบบแก่ User
  • วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดจาก Middleware นั้นๆ กรณีที่เกิดปัญหา
  • วิเคราะห์ถึงผลกระทบเชิงระบบหากเกิดปัญหากับ Middleware นั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัย
 • วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบไอทีว่าปัญหาเกิดจากฮาร์ดแวร์ หรือเครือข่าย หรือซอฟต์แวร์ระบบ หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ หรือผู้ใช้งาน เพื่อส่งต่อปัญหาได้ตรงกับหน่วยงานหรือบุคคล
 • บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและกำหนดสิทธิ์การใช้งาน Server ให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท
 • ดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบการให้สิทธิ์ (Ldap) ให้มีความ Security, Consistency, Reliability และ High Availability
 • บำรุงรักษาซอฟต์แวร์เครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในสายงานหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

Qualification :- 

 • ปริญญาตรี (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์ด้านการใช้งาน Docker ,Microservice, Tomcat , WebServer  อย่างน้อย 1 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา java 1 ปี  
2 months ago

Related Skills

#docker#infrastructure#linux#middleware#security

Contact

Thai Life Insurance PCL
123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

About Thai Life Insurance PCL

โลโก้บริษัท Thai Life Insurance PCL

Thai Life Insurance PCLOther

Thai Life Insurance Public Company Limited is the first life insurance company by Thais. We are an outstanding and one of the leading life insurance companies as well as being the best and most caring

กรุงเทพมหานคร