โลโก้บริษัท Thai credit retail bank public company limited

JAVA Developer

Thai credit retail bank public company limited - Middle-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿70,000

Scope of the role: (สรุปขอบเขตงาน)

• Keep the coding standards high: The world of coding is defined by certain coding standards. A good developer should always follow the coding standard without compromising on it. Allocating some time and adhering to the coding standards even during a tight project schedule is a characteristic of a good developer.

• Make proper comments: Adding comments to your code about the method and algorithm used is an extremely good practice. As it not only helps the other developers to use your method without discussing in person but also helps you to review and understand the code in times of changes.

• Usage of patterns: It is always a best practice to use patterns wherever possible. Using patterns not only helps to create better code but also makes the development process easy for better understanding and for easy future maintenance.

• Use of Latest API: It is always recommended to use the latest API classes, interfaces, and methods. Using latest APIs helps to avoid depreciation issues, without being forced to use any extra methods for that.

 

Job Objectives: (วัตถุประสงค์หลักของตำแหน่ง)

• Senior Java developer Defines site objectives by analyzing user requirements.

• Senior Java developer envisions system features and its functionality.

• Designs and develops user interfaces to internet or intranet applications by setting realistic expectations and by keeping features, priorities on top throughout development life cycle. The Senior Java developer determines design methodologies and tool sets and completes coding using languages and software products.

• He ensures the best possible performance, quality, and responsiveness of the applications.

• Recommends solutions to a system by comparing the advantages and disadvantages of custom development.

• The senior developer should be capable of integrating applications by designing the database architecture and server scripting.

• Creates multimedia applications by using authoring tools.

• Completes applications development by coordinating requirements, schedules, and activities; contributing to team meetings; troubleshooting, development and production problems across multiple environments and operating platforms.

• Senior Java developer support users by developing documentation and assistance tools.

• Enhances the reputation of the organization by accepting ownership for accomplishing new and different requests of the project.

• Exploring opportunities to add value to job accomplishments and encourages the teammates to do the same.

 

Work Experiences: (ประสบการณ์ / สาขา)

• Bachelor’s degree/Master’s degree 

• 5+ years of experience in Java programming.

• Proficient in Java, with a good knowledge of its ecosystems, proficiency in object-oriented programming.

• Should be familiar with the various design and architectural patterns, of concurrency patterns in Java, reusable Java libraries.

• Should be familiar with concepts of MVC, JDBC, and RESTful., Java GUI fame works.

• Should be experienced with both external and embedded databases.

• Understanding of the class loading mechanism and fundamental design principles behind a scalable application in Java.

• Implementing automated testing platforms and unit tests, proficiency in understanding the code versioning tools.

• Should be familiar with continuous integration.

 

Specialized Knowledge & Skills: (ความรู้และทักษะเฉพาะ)

• Strong leadership in drive innovation in the organization.

• Strong Business Analysis skill, full understanding of industrial best practice.

• Communication skill, and Negotiation skill

• Understanding of the basic financial, business model and processes

• Problem solving and structured analysis skills

• Strategic thinking, Analytical skill and System design methodology

• Conduct/Presentation skill and Running effective meetings

• Written and spoken English

 

a year ago

Related Skills

#c-sharp#developer#java#mvc#nodejs

Contact

Thai credit retail bank public company limited
121 อาคารอาร์เอสทาว์เวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

About Thai credit retail bank public company limited

โลโก้บริษัท Thai credit retail bank public company limited

Thai credit retail bank public company limitedFinancial

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ที่ให้บริษัทเงินทุน (บง.) หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกระ

กรุงเทพมหานคร