โลโก้บริษัท Thai credit retail bank public company limited

Thai credit retail bank public company limited

Financial

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ที่ให้บริษัทเงินทุน (บง.) หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงการคลังได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ธย.) โดยบริษัทฯ ได้ยื่นขอเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 และกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ ดำเนินการจัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เรียกชำระเต็มจำนวน 1,000 ล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคม 2549 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จากกระทรวงการคลัง โดยเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 กลุ่มผู้ถือหุ้นของธนาคารประกอบด้วย - บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศ 4 ปีซ้อน - บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ที่มีธุรกิจหลากหลายภายใต้ประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ยาวนานกว่า 60 ปี 

    Contact

    121 อาคารอาร์เอสทาว์เวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

    Thai credit retail bank public company limited jobs

    0 results