โลโก้บริษัท Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

ผู้ปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ
 2. จัดทำโมเดลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการ
 3. วางแผนและกำกับดูแลการพัฒนาโครงการตามแผนพัฒนาธุรกิจให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา งบประมาณ และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
 4. ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
 5. ควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ กับผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด
 6. ประสานงานและวางแผนการทำงานร่วมกันกับฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามแผนพัฒนาธุรกิจ
 7. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการกิจกรรมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. จัดทำเอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 9. ดูแลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายภายใต้แผนพัฒนาธุรกิจ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการในธุรกิจสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีความสามารถในการวางแผนงาน และบริหารจัดการโครงการได้เป็นอย่างดี และสามารถบริหารจัดการงานหลายโครงการได้ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกได้ดี
 5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อความ และนำเสนอที่ดี
2 months ago

Related Skills

#data-analytic

Contact

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

About Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

โลโก้บริษัท Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)Financial

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโ

กรุงเทพมหานคร

More at Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

9 other openings

a month ago

พนักงานชั่วคราว ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล

Entry-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#application#netcore#software-design#software-developer#web-service
2 months ago

ผู้ชำนาญการด้านคุณภาพระบบ

Middle-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#qa-data
16 days ago

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล

Senior-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#java#jquery#net#python#sql
16 days ago

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ

Senior-Level, Full time

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - กรุงเทพมหานคร
#c++#c-sharp#java#net#python
2 months ago

เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล

Middle-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#java#jquery#net#python#sql