โลโก้บริษัท Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ระบบ

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - Senior-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

บทบาทในหน่วยงาน

งานด้านพัฒนาระบบงานสารสนเทศ / โครงการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

 1. รวบรวม และ วิเคราะห์ ความต้องการ (requirement) เพื่อออกแบบ และ พัฒนาระบบงาน 
 2. ร่วมกับทีมพัฒนาระบบเพื่อออกแบบระบบงานให้ได้มารตรฐานตรงกับความต้องการ และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 3. ร่วมกับทีมงานเพื่อออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case) และ ดำเนินการทดสอบระบบให้เป็นตามมาตรฐานตรงตามความต้องการ ร่วมถึงจัดทำเอกสารต่างๆที่ เกี่ยวข้อง  
 4. สนับสนุนการทดสอบโดยผู้ใช้งาน (UAT Test) 
 5. สนับสนุนและประสานงานกับส่วนงานต่างๆ เพื่อให้โครงการที่ได้รับมอบหมายดำเนินงานได้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และ กรอบเวลาที่กำหนด 

งานด้านการสนับสนุนระบบงานสารสนเทศ

 1. สนับสนุน และ แก้ปัญหา incident ระบบงาน ร่วมวิเคราะห์ หา root cause เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

งานอื่นๆ

 1. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามกระบวนการการพัฒนาระบบงาน หรือ ปรับปรุงเอกสารให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

บทบาทมาตรฐานตามตำแหน่งงาน

Planning

 1. ร่วมกำหนดเป้าหมายและสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ติดตามผลการดำเนินงานที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

People Management

 1. สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำ และ/หรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นในส่วนงาน 

General Management

 1. ศึกษา ติดตาม และพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนางานภายในส่วนงาน/ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือพัฒนากระบวนการ/วิธีการ/ขั้นตอน/มาตรฐานการทำงานของส่วนงาน เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม 
 3. เข้าร่วมส่งเสริม/สนับสนุนในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ หรือ วิเคราะห์ระบบงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีประสบการณ์ในการรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ในสถาบัน การเงินหรือธนาคาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4. มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุน หรือ ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. มีความรู้ความเข้าใจการออกแบบระบบงานในรูปแบบ Web-based Application, Web Service APIs ในรูปแบบ ต่างๆ 

6. มีความรู้ความเข้าใจ MS SQL Server เป็นอย่างดี 

7. มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Stored Procedure รวมถึงความสามารถใช้การเขียน SQL statement เป็นอย่างดี  

8. มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี

2 months ago

Contact

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

About Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

โลโก้บริษัท Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)Financial

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโ

กรุงเทพมหานคร

More at Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

9 other openings

a month ago

ผู้ชำนาญการ ด้าน IT Risk Cyber Security

Middle-Level, Full time

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#ceh#cissp#cobit#itil#risk
a month ago

พนักงานชั่วคราว ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล

Entry-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#application#netcore#software-design#software-developer#web-service
2 months ago

เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล

Middle-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#java#jquery#net#python#sql
16 days ago

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล

Senior-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#java#jquery#net#python#sql
2 months ago

ผู้ปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Middle-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#data-analytic