โลโก้บริษัท Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - Senior-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

บทบาทในหน่วยงาน

การบริหารจัดการข้อมูล

 1. การบริหารจัดการฐานข้อมูล กำหนดความปลอดภัยและสิทธิ์ในการใช้งานระบบฐานข้อมูล กำหนดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล การสำรองข้อมูล และการกู้ข้อมูลกลับคืนมา การติดตามประสิทธิภาพการใช้งานฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 
 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล (Performance tunning) ให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 3. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ให้ระบบฐานข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมใช้งาน 
 4. ทดสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย (Upgrade and patches) 
 5. บริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล ทบทวนสิทธิการใช้งานฐานข้อมูล 
 6. สนับสนุนงาน IT operation ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ

 1. Query ข้อมูลรองรับตวามต้องการของผู้ใช้งาน (Business user) 
 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน (Business user) 

บทบาทมาตรฐานตามตำแหน่งงาน

Planning

 1. ร่วมกำหนดเป้าหมายและสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ติดตามผลการดำเนินงานที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

People Management

 1. สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำ และ/หรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นในส่วนงาน 

General Management

 1. ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ภายในส่วนงาน 
 2. มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือพัฒนากระบวนการวิธีการ/ขั้นตอน/มาตรฐานการทำงานของส่วนงาน เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม 
 3. ประชุมคณะทำงาน / คณะกรรมการ ในกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน 
 4. เข้าร่วมส่งเสริม/สนับสนุนในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ องค์กร
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติ

1.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป 

3.มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 

4.มีประสบการณ์ในการติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขและบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้รองรับการทำงานขอระบบต่างๆได้อย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

5.สามารถวิเคราะห์ฐานข้อมูล และระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

6.มีทักษะด้าน Performance tuning และการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ เพื่อให้ฐานข้อมูลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.มีประสบกาณ์ด้าน SQL Script ,Stored procedure ,Database trigger, view 

8.หากมีประสบการณ์หรือเคยผ่านงานจากสถาบันการเงินหรือธนาคารมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

4 months ago

Related Skills

#data-base

Contact

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

About Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

โลโก้บริษัท Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)Financial

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโ

กรุงเทพมหานคร

More at Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

8 other openings

4 months ago

ผู้ชำนาญการด้านคุณภาพระบบ

Middle-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#qa-data
4 months ago

ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพระบบ

Senior-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#qa-data
4 months ago

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ระบบ

Senior-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3 months ago

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล

Senior-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#java#jquery#net#python#sql
4 months ago

เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล

Middle-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#java#jquery#net#python#sql