โลโก้บริษัท Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

ผู้ชำนาญการด้านคุณภาพระบบ

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ บทบาทในหน่วยงาน งานด้านการควบคุมคุณภาพระบบ
 1. กำกับดูแลการทดสอบระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น (Software Testing) 
 2. กำหนดกระบวนการพัฒนาระบบ และบังคับใช้ให้แล้วเสร็จได้ตามแผนงาน 
 3. กำหนด Framework การทดสอบระบบงาน และบังคับใช้ ให้แล้วเสร็จได้ตามแผนงาน 
 4. ออกแบบ และพัฒนามาตรฐาน จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพในการพัฒนาระบบ 
 5. ดำเนินการทดสอบระบบงานต่างๆ ตามกระบวนการที่กำหนด 

งานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ/ โครงการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

 1. สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำนโยบาย 
 2. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและแนะนำการใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือเช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบข้อมูลต่างฯ ตามความต้องการของผู้ใช้ 
 4. ติดต่อประสานงาน ควบคุมติดตาม การทำงานของ Vendor ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 
 5. รับผิดชอบเป็น project manager หรือควบคุมติดตามการดำเนินงานในโครงการพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในบริษัท 
 6. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการทางข้อมูลของลูกค้าภายใน เพื่อหาโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเข้าช่วย 
บทบาทมาตรฐานตามตำแหน่งงาน Planning
 1. ร่วมกำหนดเป้าหมายและสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ติดตามผลการดำเนินงานที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
People Management
 1. สื่อสารข้อมูลที่จำเป็นต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
 2. สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำ และ/หรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นในส่วนงาน 
General Management
 1. ศึกษา ติดตาม และพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนางานภายในส่วนงาน/ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2. มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือพัฒนากระบวนการ/วิธีการ/ขั้นตอน/มาตรฐานการทำงานของส่วนงาน เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม 
 3. เข้าร่วมส่งเสริม/สนับสนุนในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
 1. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้านการควบคุมคุณภาพระบบ หรือที่เกี่ยวข้อง 
 3. มีความชำนาญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 4. มีความชำนาญในการเขียนและจัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น นโยบาย มาตรฐาน กระบวนการ และแนวปฏิบัติ 
 5. มีไหวพริบและมีความคล่องตัวในการทำงานสูงสามารถบริหารจัดการงานประเภทต่างๆได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน
4 months ago

Related Skills

#qa-data

Contact

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

About Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

โลโก้บริษัท Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)Financial

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโ

กรุงเทพมหานคร

More at Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

8 other openings

4 months ago

เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล

Middle-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#java#jquery#net#python#sql
3 months ago

ผู้ชำนาญการ ด้าน IT Risk Cyber Security

Middle-Level, Full time

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#ceh#cissp#cobit#itil#risk
3 months ago

พนักงานชั่วคราว ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล

Entry-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#application#netcore#software-design#software-developer#web-service
4 months ago

ผู้ปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Middle-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#data-analytic
4 months ago

ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล

Senior-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#data-base