โลโก้บริษัท Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

ผู้ชำนาญการ ด้าน IT Risk Cyber Security

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

 • ร่วมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของศูนย์สารสนเทศเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวนโยบายที่วางไว้
 • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำรายงานสถานะความเสี่ยงองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ร่วมจัดทำแผนและนโยบาย แผนบริหารความเสี่ยง ทบทวนนโยบายและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ร่วมจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคู่มือปฏิบัติงาน
 • ร่วมจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง จัดทำเอกสารและรายงานการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รวบรวมข้อมูลและจัดทำสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในด้านการจัดทำเอกสาร  การเรียบเรียง  การใช้ภาษา การสื่อสาร และ การนำเสนอ
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารความเสี่ยงองค์กร  การบริการความเสี่ยงด้าน IT การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)  การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  การตรวจสอบหรือตรวจประเมินองค์กรตามมาตรฐานต่างๆ  การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม (หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • ได้รับใบรับรอง (Certification) ที่เกี่ยวข้อง เช่น
  • ISO 27001:  Certification: ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ISO/IEC 27001 Lead Implementer
  • IT Risk and Risk Management: Certification: Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) หรือที่เกี่ยวข้อง
  • COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies): Certification: COBIT 2019 Foundation หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ITIL (Information Technology Infrastructure Library): Certification: ITIL 4 Foundation หรือที่เกี่ยวข้อง
  • Cybersecurity:
   • Certification: Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
   • Certification: Certified Ethical Hacker (CEH)
   • Certification: CompTIA Security+
   • อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เคยเป็นผู้ตรวจสอบ หรือ ผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานต่างๆ หรือเคยผ่านงานกับบริษัทที่ปรึกษามาก่อน
 • มีประสบการณ์หรือเคยผ่านงานจากสถาบันการเงินหรือธนาคารมาก่อน 
a month ago

Related Skills

#ceh#cissp#cobit#itil#risk

Contact

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

About Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

โลโก้บริษัท Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)Financial

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโ

กรุงเทพมหานคร

More at Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

9 other openings

2 months ago

เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล

Middle-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#java#jquery#net#python#sql
a month ago

พนักงานชั่วคราว ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล

Entry-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#application#netcore#software-design#software-developer#web-service
16 days ago

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ

Senior-Level, Full time

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - กรุงเทพมหานคร
#c++#c-sharp#java#net#python
2 months ago

ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพระบบ

Senior-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#qa-data
2 months ago

ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล

Senior-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#data-base