โลโก้บริษัท Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล - [Ad]

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

งานด้านพัฒนาระบบงานสารสนเทศ / โครงการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ1. ร่วมกับทีมงาน เพื่อรวบรวมและ วิเคราะห์ ความต้องการ (requirement) เพื่อออกแบบ และ พัฒนาระบบงาน

2. พัฒนา ระบบงาน ตามกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ (Software Development Life Cycle: SDLC)

3. พัฒนาระบบงาน (Coding / Implement) ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ตามกำหนดเวลา

4. ทดสอบระบบงานก่อนติดตั้ง (Unit Test) ติดตั้งระบบงาน และสนับสนุนการทดสอบการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น (SIT) 

5. สนับสนุนการทดสอบก่อนการใช้จริง (Support UAT Test) และ แก้ไขระบบงานให้ถูกต้อง (Fix Bug) 

6. สนับสนุนการทดสอบด้านความปลอดภัย และ ปรับปรุงระบบงาน เพื่อปิดช่องโหว่ ด้านความปลอดภัย รวมถึงการปรับแต่งประสิทธิภาพระบบงาน

งานด้านการสนับสนุนระบบงานสารสนเทศ

1. บำรุงรักษาระบบงานให้มี เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

2. สนับสนุน และ แก้ปัญหา incident ระบบงาน ร่วมวิเคราะห์ หา root cause เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

งานอื่นๆ

1. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามกระบวนการการพัฒนาระบบงาน หรือ ปรับปรุงเอกสารให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 - 3 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานการพัฒนาระบบงานในธุรกิจการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการออกแบบซอฟแวร์ หรือ ระบบงาน ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

4. สามารถพัฒนาซอฟแวร์ หรือ ระบบงาน แบบ web-based application หรือ window desktop application ด้วย .NET (Core) Framework ได้

5. มีประสบการณ์การพัฒนาระบบงาน ด้วย .NET, C#, Python, C++, JAVA, MVC Framework, SOAP, RESTFUL Web Service, HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, JSON, Angular, SQL หรือ web technology อื่นๆ

6. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกได้

7. มีทักษะในการสื่อความ และนำเสนอ 

4 months ago

Related Skills

#java#jquery#net#python#sql

Contact

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

About Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

โลโก้บริษัท Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)Financial

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโ

กรุงเทพมหานคร

More at Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

8 other openings

3 months ago

ผู้ชำนาญการ ด้าน IT Risk Cyber Security

Middle-Level, Full time

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#ceh#cissp#cobit#itil#risk
3 months ago

พนักงานชั่วคราว ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล

Entry-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#application#netcore#software-design#software-developer#web-service
4 months ago

ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล

Senior-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#data-base
3 months ago

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล

Senior-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#java#jquery#net#python#sql
4 months ago

ผู้ปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Middle-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#data-analytic