โลโก้บริษัท Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

Financial

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และความรับผิดชอบของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (กสย.) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

Contact

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) jobs

7 results

7 days ago

เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล

Middle-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - กรุงเทพมหานคร
#java#jquery#net#python#sql
20 days ago

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ระบบ

Senior-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - กรุงเทพมหานคร
20 days ago

ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล

Senior-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - กรุงเทพมหานคร
#data-base
20 days ago

ผู้ปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Middle-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - กรุงเทพมหานคร
#data-analytic
7 days ago

ผู้ชำนาญการ ด้าน IT Risk Cyber Security

Middle-Level, Full time

Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) - กรุงเทพมหานคร
#ceh#cissp#cobit#itil#risk