โลโก้บริษัท TAKE IT SOLUTION COMPANY

System Analyst

TAKE IT SOLUTION COMPANY - Senior-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿80,000

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน (Job Specification)

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขาวิชา: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมฯ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพศ: ทุกเพศ

อายุ: 22 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์: 0 - 10 ปี

ทักษะที่จำเป็น: 

  1. มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  2. มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ สามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ และสรุปเพื่อความเข้าใจในการทำงานที่ตรงกัน
  3. มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็ว
  5. สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility) (มีพี่ๆ สอนงานให้)

  1. สามารถทำงานร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจของลูกค้า โดยการประชุม รวบรวมความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูล
  2. สามารถแปลงความต้องการของลูกค้า นำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบฐานข้อมูล
  3. สามารถประสานงานกับทีมพัฒนาระบบตามความต้องการของธุรกิจและขอบเขตของโครงการ
  4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เช่น Requirement Spec, Use Case, Functional Specification, Data Requirement, ER Diagram, Data Schema, Data Dictionary เป็นต้น
  5. ควบคุมดูแลการทำงานของทีมพัฒนา ให้ทำงานอย่างถูกต้องตามที่ออกแบบ และตรงตามเวลาที่กำหนด 
24 days ago

Related Skills

#data-analyst#database-design#prototype#system-analyst

Contact

TAKE IT SOLUTION COMPANY
135/2 Amornpan 205 Tower 2 Building, Soi Natong, Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400

About TAKE IT SOLUTION COMPANY

โลโก้บริษัท TAKE IT SOLUTION COMPANY

TAKE IT SOLUTION COMPANYInformation Technology

TAKE IT is a young and enterprising IT solutions provider company. We have a diverse domain expertise in a number of areas and are therefore uniquely positioned to assist our clients to enhance their

กรุงเทพมหานคร