โลโก้บริษัท SkillLane Education

Senior DevOps Engineer

SkillLane Education - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿75,000-฿95,000

Senior DevOps Engineer (Online Learning Solutions)

 A Senior DevOps Engineer is part of the technical team,building and working with development unit to facilitate DevOps culture, DevOpsprocess, infrastructure design and build.  

 This role is also responsible for continuous integration anddeployment, monitor, uptime, cloud design for well-architecture, assistdeveloper and QA to ensure they can work easier with DevOps process andculture.  

Responsibilities : 

 • Collaborate with different teams to adopt DevOps practices and achieve CI / CD outcomes
 • Design and build DevOps tools to enable automation and agile implementation in software development 
 • Define software deployment approaches and environment promotion strategy 
 • Craft and manage automation pipelines for software build and releases 
 • Create and maintain system procedural and technical documentation 
 • Participate in incident triage and help in relevant issue troubleshooting 

 Additional Responsibilities:

 • Responsible for information security management systems including completing assessment, analysis and treatment to find ways to prevent, reduce or eliminate risks. 
 • Understanding and ensuring we are in line with ISO27001 / ISO22301 requirements. 
 • Working with Management and security committees to determine internal and external security issues and prevention. 
 • Communicating and creating awareness of information security standards and protocols and knowledge transfer to users.

Qualifications:

 • Thai nationality. 
 • Bachelor’s or Master’s degree in Engineering, Computer Science, or any related field 
 • A minimum of 3 to 5 years of working experience in relevant areas 
 • Understanding of agile processes and continuous integration like Jenkins 
 • Understanding of Linux system administration and infrastructure management 
 • Understanding of network and user security, access and privileges 
 • Experience or familiarity with cloud solutions like AWS, Azure, GCP or Cloud Foundry 
 • Experience or familiarity with container technologies like Docker, Kubernetes 
 • Experience or familiarity with DevOps tools like Jenkins, Ansible, Terraform, Helm, Git 
 • Comfortable learning and expanding base skill sets 
 • Comfortable working creatively and analytically in a problem-solving environment 
 • Excellent communication both written and oral and interpersonal skills   

Work location: Near BTS Saint louis  

Apply Here : https://skilllane.bamboohr.com/careers/46 

3 months ago

Related Skills

#aws#ci-cd#devops#jenkins#kubernetes

Contact

SkillLane Education
Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

About SkillLane Education

โลโก้บริษัท SkillLane Education

SkillLane EducationEducation

SkillLane Story : https://www.youtube.com/watch?v=B6qDQJ6PTqc SkillLane Culture & Environment : https://www.youtube.com/watch?v=nmdXBbjDc9U&t=6s   Startup การศึกษาจากไทย ที่เติบโตมากที่สุดในเอเชียแป

กรุงเทพมหานคร