โลโก้บริษัท SkillLane Education

Data Engineer

SkillLane Education - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿80,000

As a Data Engineer, you will be responsible for designing, building, and maintaining our data infrastructure, which includes streaming pipelines for applications and data lakes. You will collaborate with cross-functional teams, including business intelligence, analysts, product managers, and software engineers, to ensure the availability, reliability, and scalability of our data systems 

Responsibilities: 

 • Leading the development and implementation of streaming and batch data pipelines to extract, transform, and load data from various sources into our data lakes/data warehouse.
 • Implement self-service tools in the data platform (orchestration tools and data quality tools)
 • Implement a data validation process to improve data quality in data pipelines
 • Monitor the data platform cluster (Kubernetes)
 • Implement a data observability process to monitor data pipelines
 • Implement data lineage to tracking data movement
 • Implement data dictionary, relationship and its interpretation
 • Developing and maintaining data processing and analysis frameworks
 • Ensuring data security, privacy, and compliance with relevant regulations and policies
 • Collaborating with data analysts to understand data requirements and perform database design based on data understanding and requirements with consideration for performance
 • Manipulating complex data from different sources (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Excel, CSV, and Google Sheets)
 • Monitoring data quality and troubleshooting data-related issues
 • Identifying and implementing process improvements to enhance the efficiency and effectiveness of our data systems 

Qualifications:

 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Engineering, or related field 
 • 3-5 years of experience in data engineering or related field
 • Experience with streaming and batch data processing, ETL, and data warehousing
 • Experience in Cloud-based data platforms (Azure, AWS, GCP, or others)
 • Experience in Git, Docker, BigQuery, Airflow
 • Experience with databases (e.g., MySQL, PostgreSQL, MongoDB)
 • Strong programming skills (SQL, Python)
 • Strong understanding of coding standards and testing
 • Experience in managing projects and leading teams
 • Have a growth mindset and a willingness to learn new things or share knowledge with others
 • Ability to self-learn
 • Understand Kubernetes is a plus
 • Understanding the data lineage concept is a plus
 • Understand data observability concept is a plus
 • Understand data mesh concept is a plus 

Work location: Near BTS Saint louis  

Apply Here : https://skilllane.bamboohr.com/careers/49 

3 months ago

Related Skills

#data#data-analyst#data-engineer#data-extraction#data-warehouse

Contact

SkillLane Education
Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

About SkillLane Education

โลโก้บริษัท SkillLane Education

SkillLane EducationEducation

SkillLane Story : https://www.youtube.com/watch?v=B6qDQJ6PTqc SkillLane Culture & Environment : https://www.youtube.com/watch?v=nmdXBbjDc9U&t=6s   Startup การศึกษาจากไทย ที่เติบโตมากที่สุดในเอเชียแป

กรุงเทพมหานคร