โลโก้บริษัท Sellsuki

Project Manager (Website)

Sellsuki - Entry-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿40,000

Responsibilities:

Project Planning: Collaborate with stakeholders and clients to define the scope, objectives, and requirements of the e-commerce website project. Develop a comprehensive project plan, including timelines, resource allocation, and key milestones.

Cross-Functional Coordination: Work closely with the design, development, content, and marketing teams to ensure seamless coordination and communication throughout the project.

Risk Management: Identify potential risks throughout the project and develop contingency plans to mitigate them effectively.

Website Development: Oversee the design and development of the e-commerce website, ensuring that it meets industry standards, is user-friendly, and optimized for both desktop and mobile devices.

Content Management: Coordinate with the content team to ensure timely and accurate content updates, including product listings, descriptions, images, and other relevant information.

User Experience (UX) Optimization: Collaborate with designers and developers to enhance the website's user experience, ensuring easy navigation, smooth checkout process, and overall customer satisfaction.

Payment and Security Integration (If Any): Ensure secure payment gateways and robust security measures are implemented to safeguard customer data and build trust.

Quality Assurance: Conduct rigorous testing and quality assurance to identify and resolve any website issues or bugs before launch.

Website Launch: Plan and execute the successful launch of the e-commerce website, ensuring all systems are operational and monitored.

Performance Monitoring: Implement analytics and tracking tools to monitor website performance and user behavior. Use data insights to identify areas for improvement and optimize website performance.

Post-Launch Optimization: Continuously improve the website based on user feedback and data analysis, implementing enhancements to boost conversion rates and user satisfaction.

E-commerce Platform Selection: Assist in the evaluation and selection of the appropriate e-commerce platform that aligns with the company's goals and requirements.

Qualifications:

  • Bachelor's degree in Computer Science, Web Development, or a related field. Advanced degrees and relevant certifications are a plus.
  • Proven experience as a Project Manager in e-commerce website development, with a successful track record of delivering high-quality websites on time and within budget.
  • In-depth knowledge of e-commerce platforms, content management systems (CMS), and web technologies such as HTML, CSS, JavaScript, and responsive design.
  • Familiarity with UX/UI principles and best practices for e-commerce websites, with a focus on optimizing user engagement and conversion rates.
  • Strong project management skills, including planning, organizing, and leading cross-functional teams.
  • Excellent communication and interpersonal abilities, capable of collaborating with technical and non-technical stakeholders effectively.
  • Analytical mindset with the ability to leverage data and insights to drive data-driven decision-making.
  • Results-oriented with a commitment to achieving project objectives and delivering exceptional e-commerce experiences.
  • Adaptable and flexible to manage changing priorities and project requirements throughout the development cycle.
3 months ago

Related Skills

#management#web-api#web-application#web-service

Contact

Sellsuki
10/39 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About Sellsuki

โลโก้บริษัท Sellsuki

SellsukiInformation Technology

Sellsuki รวมทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณไว้ในที่เดียว การันตีด้วยผลตอบรับบริการหลังการขายที่ใส่ใจ ดูแลทุก KPI เหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจเอง บริษัท เซลสุกิ จำกัด เริ่มก่อตั้งแผนธุรกิจในปีพ.ศ. 2556 โดยเริ

กรุงเทพมหานคร