โลโก้บริษัท Sellsuki

Product Owner

Sellsuki - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

We are looking for a highly motivated and skilled Product Owner to join our dynamic team and take charge of our e-commerce solutions. As the Product Owner, you will be the visionary and advocate for our e-commerce products and services, driving innovation and ensuring that our offerings meet the evolving needs of our customers and the market. You will be at the forefront of shaping the future of our e-commerce platform and driving its success.

Responsibilities:

Product Strategy: Develop and communicate a clear and compelling product vision and strategy for our e-commerce solutions, aligned with the company's overall goals and customer needs.

Market Research: Conduct market research and competitor analysis to identify trends, gaps, and opportunities in the e-commerce industry. Use data-driven insights to inform product decisions.

Product Roadmap: Create and maintain a well-defined product roadmap that outlines the prioritized features, enhancements, and updates for the e-commerce platform.

Requirements Gathering: Collaborate closely with stakeholders, including customers, internal teams, and senior management, to gather and document product requirements.

User Stories: Translate product requirements into clear and actionable user stories, working closely with the development team during the Agile/Scrum development process.

Product Backlog Management: Maintain and prioritize the product backlog, ensuring that it reflects the most valuable and feasible items for implementation.

Release Planning: Plan and coordinate product releases, taking into account dependencies, timelines, and customer impact.

Product Development Oversight: Work closely with the development team to ensure that product features are developed according to the defined requirements and are of the highest quality.

Customer Feedback: Act as the voice of the customer, gathering feedback, conducting user testing, and incorporating insights to enhance the product's usability and customer experience.

Performance Tracking: Define and monitor key performance indicators (KPIs) to assess the success of the e-commerce solutions. Use data to make informed decisions and iterate on the product.

Cross-Functional Collaboration: Collaborate with design, marketing, sales, and customer support teams to ensure a cohesive product strategy and consistent messaging.

Qualifications:

  • Bachelor's degree in Business, Computer Science, or a related field. Advanced degrees and relevant certifications are a plus.
  • Proven experience as a Product Owner or similar role in e-commerce or software development.
  • In-depth knowledge of e-commerce platforms, online shopping trends, and customer behavior in the e-commerce industry.
  • Familiarity with Agile/Scrum methodologies and product development processes.
  • Strong analytical and problem-solving skills, with a data-driven approach to decision-making.
  • Excellent communication and interpersonal abilities, capable of conveying product vision and requirements to technical and non-technical stakeholders.
  • Demonstrated ability to prioritize and manage multiple projects simultaneously while adhering to deadlines.
  • Results-oriented mindset with a passion for delivering high-quality products that meet customer needs and drive business growth.
  • Adaptable and flexible to navigate a fast-paced and dynamic work environment.

Join our innovative and passionate team as a Product Owner and help shape the future of our e-commerce solutions. If you are a strategic thinker with a deep understanding of e-commerce and a passion for driving impactful products, we invite you to apply for this exciting opportunity.

3 months ago

Related Skills

#ecommerce#management#user-experience#user-flow

Contact

Sellsuki
10/39 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About Sellsuki

โลโก้บริษัท Sellsuki

SellsukiInformation Technology

Sellsuki รวมทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณไว้ในที่เดียว การันตีด้วยผลตอบรับบริการหลังการขายที่ใส่ใจ ดูแลทุก KPI เหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจเอง บริษัท เซลสุกิ จำกัด เริ่มก่อตั้งแผนธุรกิจในปีพ.ศ. 2556 โดยเริ

กรุงเทพมหานคร