โลโก้บริษัท Securities and Exchange Commission (SEC), Thailand

Digital Asset Business Supervision

Securities and Exchange Commission (SEC), Thailand - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

รายละเอียดงาน:

 1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการให้ใบอนุญาต ซึ่งครอบคลุมการพิจารณา (คุณสมบัติด้าน business ประกอบด้วยฐานะการเงิน ความพร้อมของระบบงานและบุคลากร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหารของผู้รับใบอนุญาติ คุณสมบัติด้าน IT ประกอบด้วยการประเมิน ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 2. ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งติดตามการตรวจสอบ (off-site/ on-site monitoring) การดำเนินการในกรณีการเพิกถอน หรือขอคืนใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากร
 3. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล หลักเกณฑ์การซื้อขาย ชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง
 4. ติดตามสภาพการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวม
 5. ติดตามและพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต (unlicensed)

คุณสมบัติ:

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้ดี
 3. มีความรู้ทางด้านตราสารการเงิน และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ในตลาดทุน รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล
 4. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการเป็นตัวกลางซื้อขายสินทรัพย์ในตลาดทุน

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ:

ด้านการเงิน

 • มีความรู้ทางด้านตราสารการเงิน (เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ เป็นต้น) และมีความเข้าใจกลไกในตลาดทุนหรือปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อตลาด
 • มีวุฒิบัตร CFA (Chartered Financial Analyst) หรือ CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program)

ด้านเทคโนโลยี

 • มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีวุฒิบัตร CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information Security Manager) หรือ CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
 • มีความสนใจ ค้นคว้า ติดตาม พัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆ (Blockchain/DLT/Cyber Security) รวมถึงมีประสบการณ์การทดลองใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจการทำงานและการนำไปประยุกต์ใช้ 
2 months ago

Related Skills

#audit#blockchain#cybersecurity#informationsecurity#securitycompliance

Contact

Securities and Exchange Commission (SEC), Thailand
333/3 Viphavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak,Bangkok 10900

About Securities and Exchange Commission (SEC), Thailand

โลโก้บริษัท Securities and Exchange Commission (SEC), Thailand

Securities and Exchange Commission (SEC), ThailandFinancial

Established on 16 May 1992, the Office of the Securities and Exchange Commission is an independent public agency under the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) with the duty to supervise and d

กรุงเทพมหานคร