โลโก้บริษัท SCB Securities

Junior Full Stack Developer

SCB Securities - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿80,000

 Responsibilities 

- Develop software solutionsby designing, developing, and installing software solutions to support businessand customers requirement 

- Remain current on newtechnologies and available vendor packages; evaluate and make recommendationsas necessary 

- Determine processimprovements, best practices, and develop new processes 

- Work in close partnershipwith cross-functional teams and management 

- Mentor development team toallow for skill/knowledge development through advice, coaching, and trainingopportunities 

- Follow the softwaredevelopment lifecycle 

Qualifications 

- Bachelor's Degree or higherin Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or relatedfield 

- At least 1 years’experience in system development 

- Broad experience designing,programming, and implementing large information systems 

- Knowledge of professionalsoftware engineering practices including coding standards, code reviews, sourcecontrol management, build processes, testing, and operations 

- Familiarity with JavaScriptframeworks and libraries such as React Native, React.JS and Node.JS 

- Proficiency withserver-side languages such as Java or newer framework 

- Good problem-solving skills 

- Attention to detail 

- Build automated deploymentsthrough the use of configuration management technology such as Jenkins,Ansible, Puppet. 

- Knowledge of finance orinvestment is preferred.  

4 days ago

Related Skills

#android#css#ios#react#rxjava

Contact

SCB Securities
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2,20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

About SCB Securities

โลโก้บริษัท SCB Securities

SCB SecuritiesFinancial

นับตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 SCBS มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อก้าวสู่การเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ด้านการล

กรุงเทพมหานคร