โลโก้บริษัท PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

Junior Data Engineer(Urgent)

PUNPROMOTION COMPANY LIMITED - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿60,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รวบรวมและจัดการข้อมูล (Extract, Transform, Load) เพื่อนำไปใช้ ในการทำ Data Analytics หรือ Machine Learning

- เรียนรู้และทำงานร่วมกันในการทำงานแบบ Agile ทีม มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ Product Development Life-cycle ที่มีความยึดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง

ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น

- การศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้าน Computer Engineering, Computer Sciences หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Data Engineer อย่างน้อย 1 ปี

- มีประสบการณ์การใช้ Cloud Datawarehouse เช่น AWS Big Data, Google BigQuery หรือ Data frameworks เช่น Hadoop, Spark, Kafka,

- เขียนโปรแกรมได้ มีความเข้าใจ Python, SQL

- ทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารหรือนำเสนอข้อมูลได้ดี 

3 months ago

Related Skills

#aws#etl#hadoop

Contact

PUNPROMOTION COMPANY LIMITED
408/84 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

โลโก้บริษัท PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

PUNPROMOTION COMPANY LIMITEDMedia & Entertainment

กรุงเทพมหานคร