โลโก้บริษัท PROFASCINO CO.,LTD

Search Engine Marketing

PROFASCINO CO.,LTD - Middle-Level, Full time - บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

ร่วมมือกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายเพื่อสร้างแผนงาน SEM ของ บริษัทซึ่งหมายรวมถึง การขยายทีม การสร้าง BestPractices และแนวทางในการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งปี· ดำเนินการกิจกรรมการตลาดทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับ SEM· ทำการศึกษาเทคโนโลยี SEM ใหม่ๆเพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ· ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสมาชิกในทีมอื่นๆ เพื่อขายบริการจัดทำ SEM· ค้นคว้า และเขียนรายงานเกี่ยวกับ SEM· หากมีความเป็นผู้นำ สามารถกำกับดูแลการของทีมงาน SEM จะได้รับการพิจารณาเป็นตำแหน่งหัวหน้าทีม· ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ:·จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี· ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีในงาน SEM· มีทักษะการเป็นผู้นำ· มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และไหวพริบทางธุรกิจ· มีความสามารถในการบ่งชี้และแก้ไขปัญหา, ทำงานหลายอย่างพร้อมกันและ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานให้สอดคล้องกับเวลาที่กำหนด· มีความชำนาญในงาน SEO· มีความชอบในงานการตลาดทางอินเตอร์เน็ต· ชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ 

3 months ago

Contact

PROFASCINO CO.,LTD
สำนักงานอรุณอมรินทร์ เลขที่ 979 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

About PROFASCINO CO.,LTD

โลโก้บริษัท PROFASCINO CO.,LTD

PROFASCINO CO.,LTDHealthcare

เราเป็นผู้นำทางธุรกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบวงจร ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามา

กรุงเทพมหานคร