โลโก้บริษัท BlueSeas Enterprise Co., Ltd.

Business Analyst

BlueSeas Enterprise Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
นักวิเคราะห์ธุรกิจระดับกลาง (ฺMid-Level Business Analyst)

เรากำลังมองหานักวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการพัฒนาซอฟแวร์ ผู้สมัครในตำแหน่งงานนี้จะต้องรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูล และความต้องการทางธุรกิจ ออกแบบระบบหรือฟังก์ชันงาน กำหนดมาตรฐานหรือสิ่งที่ต้องพัฒนา ควบคุมการออกแบบด้านกราฟฟิค ที่เหมาะสมกับลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าได้รับซอฟแวร์ที่มีการทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ

ผู้สมัครต้องทำงานร่วมกับผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟแวร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบหรือฟังก์ชั้นงานที่ออกแบบและพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งาน

ความรับผิดชอบ :

 1. เก็บข้อมูลความต้องการ วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจและการทำงาน จากผู้ให้ข้อมูลหลักหรือผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำในการออกแบบระบบงานหรือฟังก์ชันการทำงาน การเชื่อมต่อระบบ ตลอดจนสรุปความต้องการ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ต้องพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ
 2. สร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์และความต้องการใช้ทางธุรกิจของลูกค้า เช่น กำหนดเอกสาร functional specifications, design documents, business workflows, business logic, screens, reports, and data files, among other things.
 3. มีส่วนร่วมในการกำหนดคำจัดกัดความของซอฟแวร์ที่ทีมจะต้องพัฒนา รวมถึงการยืนยันการออกแบบทางด้านกราฟฟิค การจัดลำดับความสำคัญของส่วนงานที่ต้องพัฒนาในแต่ละช่วง การยืนยันความถูกต้อง ภายใต้การทำงานร่วมกับ SCRUM TEAM
 4. วิเคราะห์ผลกระทบ รวบรวม ดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพ จากข้อมูลที่ได้รับจากส่วนงานต่างๆในทีมไม่ว่าจะเป็น SA & Dev team, and QA team, ตลอดจนการสรุปและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการภายใต้ขอบเขตการทำงานที่ชัดเจน
 5. ควบคุมความต้องการทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ทางเทคนิค ตลอดจนจัดเตรียมข้อมูลหรือสื่อในการอบรมผู้ใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น
 6. เตรียมการทดสอบระบบร่วมกับลูกค้าหรือผู้ใช้งานหลัก (UAT) เพื่อนำไปสู่การยอมรับในการทดสอบในส่วนงานนั้นๆ และสามารถนำซอฟแวร์ที่ทดสอบแล้วไปใช้งานจริงได้
 7. วางแผนและออกแบบรูปแบบการอบรมการใช้งานก่อนเปิดใช้งานระบบ ตลอดจนวางแผนในการตอบคำถามและให้บริการผู้ใช้งานหลังเปิดใช้งานระบบที่ส่งมอบ

ทักษะและคุณสมบัติ :

 1. ปริญญา ตรี หรือ โท สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี ขึ้นไปในการมีส่วนร่วมในกระบวนการการวิเคราะห์ความต้องการออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ บริหารจัดการหรือควบคุมโครงการซอฟแวร์ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานในธุรกิจที่หลากหลาย
 4. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. สามารถสื่อสารสอบถาม เก็บข้อมูลกับผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์ชั้นนำต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนา การเชื่อมต่อ และการออกแบบระบบการทำงานที่ตรงตามความต้องการ

สรุปทักษะที่สำคัญ

การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานทางธุรกิจ, ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ,เข้าใจ การออกแบบระบบการทำงานและการเชื่อมต่อระบบงานซอฟแวร์ ,ทักษะการสื่อสาร , ทักษะการบริหารจัดการโครงการ , การทำงานเป็นทีม ผู้ที่สนใจ สามารถส่งข้อมูลการสมัครงานของท่านได้ที่ email: hr@blueseas.co.th

3 months ago

Contact

BlueSeas Enterprise Co., Ltd.
77/102-103 Fl. 25 Sinsathorn Tower, แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

About BlueSeas Enterprise Co., Ltd.

โลโก้บริษัท BlueSeas Enterprise Co., Ltd.

BlueSeas Enterprise Co., Ltd.Information Technology

กรุงเทพมหานคร