โลโก้บริษัท PAKGON COMPANY LIMITED

PAKGON COMPANY LIMITED

Information Technology

บริษัท แพคกอน จํากัดเป็นผู้ดําเนินธุรกิจพัฒนาระบบสารสนเทศด้านซอฟแวร์และติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชนปัจจุบันเข้าสู่การดําเนินงานปีที่17 ทุนจดทะเบียนบริษัท 50 ล้านบาทปัจจุบันเรามุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Cloud Computing, Big Data, Internet of Thing, 5G, AI ฯลฯ เพื่อรองรับความต้องการกลุ่มลูกค้าท้้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้มีการขยายกิจการสู่ 12 กลมธุรกิจ ดังต่อไปนี้ โดยยึดหลักการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว เพื่อสร้างความได้เปรียบ และจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจ

1. กลุ่มธุรกิจการเกษตร    7. กลุ่มธุรกิจการเงิน การธนาคาร

2. กลุ่มธุรกิจการผลิต 8. กลุ่มธุรกิจพลังงาน

3. กลุ่มธุรกิจค้าส่ง / ค้าปลีก    9. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรพัย์

4. กลุ่มธุรกิจการแพทย์     10. กลุ่มธุรกิจสื่อสารมวลชน

5. กลุ่มธุรกิจการศึกษา      11. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

6. กลมธุรกิจการท่องเที่ยว 12. กลุ่มธรกิจโทรคมนาคม

เราคิดค้นสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่การเป็นผู้นําด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคโนโลยีที่มีความเป็นเลิศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และ เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

    Contact

    72 อาคารกสท โทรคมนาคม ชั้น27 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม 10500

    PAKGON COMPANY LIMITED jobs

    0 results