โลโก้บริษัท NTBX

Software Engineer in Test

NTBX - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿20,000-฿70,000

Job Summary

At NTBX, we are seeking a highly skilled and motivated Software Engineer in Test to join our team. As a Software Engineer in Test, you will be responsible for designing, developing, and executing automated tests to ensure the quality and reliability of our software products. You will collaborate closely with software developers, product managers, and other cross-functional teams to identify test requirements, create test plans, and execute test cases.

As a Software Engineer in Test, you will play a crucial role in ensuring the quality and reliability of our software products. Your expertise in test automation and software testing methodologies will contribute to the overall success of our development process. If you are passionate about quality assurance, have a strong technical background, and enjoy working in a fast-paced and dynamic environment, we would love to hear from you. 

Job Responsibilities

 • Develop and maintain automated test frameworks, tools, and scripts to facilitate efficient and reliable testing of software applications.
 • Collaborate with software developers and product managers to understand system requirements, design test cases, and define test objectives.
 • Design and implement test strategies, test plans, and test cases to validate software functionality, performance, and scalability.
 • Execute test cases, analyze test results, and troubleshoot issues to identify the root cause of defects and ensure timely resolution.
 • Participate in code reviews to ensure testability, maintainability, and reliability of the software under test.
 • Continuously improve testing processes, methodologies, and tools to enhance the efficiency and effectiveness of the testing team.
 • Collaborate with cross-functional teams to promote a culture of quality, and provide technical guidance and mentorship to junior team members.
 • Stay up-to-date with industry best practices and emerging trends in software testing, and apply that knowledge to improve testing practices within the organization. 

Qualifications

 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field.
 • Strong programming skills in languages such as Javascript, Java, C#, Python, or similar languages commonly used for test automation.
 • 0-2 Years of experience in a software development related field (new grads are welcome)
 • Experience in designing and implementing test automation frameworks, tools, and scripts.
 • Solid understanding of software testing principles, methodologies, and best practices.
 • Proficiency in test case design, test execution, and defect tracking.
 • Familiarity with software development methodologies such as Agile or Scrum.
 • Experience with continuous integration/continuous delivery (CI/CD) tools and practices.
 • Excellent problem-solving and debugging skills with a strong attention to detail.
 • Strong communication and interpersonal skills, with the ability to work effectively in a collaborative team environment.
 • Experience with performance testing, security testing, or other specialized testing areas is a plus. 

Working Location: Pak kret, NonthaburiContact: K.Sasa (Tan) 064-650-9659

- Please note that only shortlisted candidates will be contacted - 

a month ago

Related Skills

#coding#software-development#test-automation

Contact

NTBX
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ที่อยู่ : 500 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

About NTBX

โลโก้บริษัท NTBX

NTBXInformation Technology

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิดดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหาร ทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวงานต

นนทบุรี

More at NTBX

1 other opening

3 days ago

Service Operation Engineer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿70,000 NTBX - ปากเกร็ด นนทบุรี
#incident#operation-system#troubleshooting