โลโก้บริษัท NTBX

Software Engineer (iOS - Swift)

NTBX - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿30,000-฿80,000

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิด ดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นผลของงาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ระบบทำงานได้ตรงจุดและมีคุณภาพมากที่สุดในกรอบเงื่อนไขต่างๆทั้งจำนวนคน เวลา และผลงานที่ต้องได้

เราเชื่อในการทำงานที่เน้นการพูดคุย ติดต่อประสานงาน ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่บริษัทตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เราจึงส่งเสริมและผลักดันความคิดในการส่งมอบคุณค่าจากการใช้งานให้อยู่ในทุกกระบวนการของการทำงานในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนถึงตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

เรามองหาผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถ อยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แสวงหาการทำงานที่ตนเองมีส่วนร่วมและมีความสำคัญในทุกย่างก้าวในการตัดสินใจของบริษัท ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีนโยบายส่งเสริมคนทำงานและพร้อมผลักดัน High Performer ทั้งในด้านหน้าที่การงานและผลตอบแทน และยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการ์ณตรงแต่มีใจพร้อมจะเรียนรู้และทำงานเช่นกัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและสร้าง Mobile Application โดยคำนึงถึงระยะเวลา, เครื่องมือ, การ Support, การ Scale โปรแกรมในอนาคต และ ความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
 • มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ออกแบบ และตีความความต้องการร่วมกับทีม โดยยึดถือคุณภาพของงานเป็นสำคัญ
 • ร่วมทำงานกับทีม Software Development ที่ประกอบไปด้วย Software Engineer, Quality Assurance Engineer, Project manager, Business Analyst, Infrastructure Engineer, UX/UI Designer เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมออกแบบและสร้างการทดสอบระบบ Unit Test, Regression ร่วมกับ Quality Assurance Engineer ที่สามารถครอบคลุมถึงการใช้งานได้สูงสุด
 • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน หรือลักษณะงานที่ตนทำอยู่ ให้ผู้อื่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อยู่แนวหน้าในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานจริง หาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำการหาทางแก้ไขระบบเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดผลาดซ้ำเดิมอีก

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับ IT, Computer Science หรือมี Passion ที่อยากพัฒนาโปรแกรม
 • ผ่านประสบการณ์การทำงาน iOS Application อย่างน้อย 1 ปี หรือเคยทำโปรเจคจบเป็น iOS Application
 • สามารถ Code ในภาษา Swift และสามารถทำความเข้าใจ Code ได้ในภาษา Programming อื่น ๆ
 • มีความเข้าใจพื้นฐานการพัฒนา Software ที่ Maintain ได้ง่ายด้วยหลักการต่าง ๆ เช่น SOLID Design Principles, OOP
 • มีประสบการณ์และเข้าใจ Design Pattern ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น MVC, MVP, MVVM, VIPER สามารถเลือกใช้งานหรือปรับปรุง Code ให้เป็นไปตาม Pattern ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
 • มีประสบการ์ณและเข้าใจหลักการทำงานของ Unit Testing และสามารถออกแบบให้ Code สามารถมี Unit Test ได้ง่ายที่สุด
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Library ต่าง ๆ ผ่าน SPM / CocoaPods และเคยใช้งาน Library ที่เป็นพื้นฐานการทำงานของระบบเช่น AF, RX Swift, Kingfisher
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถสื่อสาร (อย่างน้อยอ่านและเขียน) ด้วยภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์และความรู้ในกระบวนการและวิธีคิดแบบ Agile
 • ความสามารถในการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยพึ่งพาความช่วยเหลือตามที่จำเป็น และทำงานอยู่ในกรอบเวลาและเป้าหมายของงาน
 • ความสามารถในการสื่อสารและทำผู้ร่วมงานอื่นได้ดี

**สามารถสมัครงานได้อย่างรวดเร็วได้ที่ Software Engineer (iOS) - สมัครงานเงินเทอร์โบ (ntb.co.th) 

10 months ago

Related Skills

#design-pattern#ios#swift#swift5#viper

Contact

NTBX
บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จำกัด ที่อยู่ : 455 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

About NTBX

โลโก้บริษัท NTBX

NTBXInformation Technology

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิด ดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวง

นนทบุรี