โลโก้บริษัท NTBX

Quality Assurance Engineer

NTBX - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿20,000-฿50,000

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิด ดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวงานตรงความต้องการและมีคุณภาพมากที่สุดในกรอบเงื่อนไขต่างๆเช่นเดียวกับมาตรฐานการทำงานในสากล เราเชื่อในการทำงานที่เน้นการพูดคุย ติดต่อประสานงาน ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่บริษัทตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่างๆ เราจึงส่งเสริมและผลักดันแนวคิดของ Agile โดยเน้นการส่งมอบคุณค่าจากการใช้งานให้อยู่ในทุกกระบวนการของการทำงานในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนถึงตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

เรามองหาผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถ อยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แสวงหาการทำงานที่ตนเองมีส่วนร่วมและมีความสำคัญในทุกย่างก้าวในการตัดสินใจของบริษัท ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีนโยบายส่งเสริมคนทำงานและพร้อมผลักดัน High Performer ทั้งในด้านหน้าที่การงานและผลตอบแทน และยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการ์ณตรงแต่มีใจพร้อมจะเรียนรู้และทำงานเช่นกัน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Software Quality Assurance Engineer เป็นผู้การันตีคุณภาพของตัวงาน ซึ่งงานจะอยู่ในทุกกระบวนการของการทำ Software หรือ Solutions ตั้งแต่การให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเริ่มงาน การเข้ารับฟังความต้องการ การออกแบบ กระบวนการทำงานและส่งงานเพื่อตรวจสอบ การทดสอบระบบ แผนการขึ้นระบบ และการ Support ระยะยาว เนื่องจากคุณภาพของตัวงานเป็นส่วนรับผิดชอบหลัก การต่อรองในหลายแง่มุม เช่น ปริมาณ วิธีการ และ ระดับของคุณภาพ เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และมีคุณภาพที่เหมาะสมกับงาน , โดยตำแหน่งนี้จะทำงานร่วมกับทีมที่ได้รับมอบหมาย โดยยังคงแนวทางและนโยบายร่วมกันจากทีม Software Quality Assurance เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ร่วมทำงานกับทีม Software Development ที่ประกอบไปด้วย Software Engineer, Quality Assurance Engineer, Project manager, Business Analyst, Infrastructure Engineer, UX/UI Designner เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ออกแบบ และตีความความต้องการร่วมกับทีม โดยยึดถือคุณภาพของงานเป็นสำคัญ
 • ออกแบบ Test Scenario, Test Case หรือ Test Script โดยน้อยที่สุดแต่สามารถครอบคลุมถึงการใช้งานได้สูงสุด
 • กำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน รวมถึงหาวิธีการร่วมกันในทีม เพื่อรักษาคุณภาพงาน (Automate, Manual, Test case, กำหนดผู้ตรวจสอบงาน)
 • ร่วมกับทีมงานและผู้ใช้ในการตรวจสอบงานให้ตรงตามความต้องการ (User Acceptance Test)
 • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน หรือลักษณะงานที่ตนทำอยู่ ให้ผู้อื่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อยู่แนวหน้าในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานจริง หาทางแก้ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อให้เกิดการแก้ไขตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับ IT
 • สามารถ Code หรือ อ่านและทำความเข้าใจ Code ได้ในภาษา Programming ต่างๆ
 • ถ้ามีประสบการ์ณ 1 - 2 ปี ในการออกแบบ และการ Test ระบบโดยอัตโนมัติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถสื่อสาร (อย่างน้อยอ่านและเขียน) ด้วยภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการ์ณและความรู้ในกระบวนการและวิธีคิดแบบ Agile
 • ความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหาและจัดการส่งต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยพึ่งพาความช่วยเหลือตามที่จำเป็น และทำงานอยู่ในกรอบเวลาและเป้าหมายของงาน
 • ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นและทำผู้ร่วมงานอื่นได้
 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สวัสดิการและผลประโยชน์

 • ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3%-15%
 • โบนัส และ การปรับเงินเดือนนอกเหนือจากรายปี (ตามผลประกอบการบริษัทและผลการทำงานของพนักงาน)
 • วันลาพักร้อน เริ่มที่ 8 วัน และสูงสุด 15 วันต่อปี
 • วันหยุดประจำปีไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี
 • เงินทุนเพื่อการศึกษา
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในรวม 300,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรวม 20,000 บาท/ปี
 • ประกันอุบัติเหตุ 

สามารถสมัครงานอย่างรวดเร็วได้ที่ Quality Assurance Engineer - สมัครงานเงินเทอร์โบ (ntb.co.th) 

19 minutes ago

Related Skills

#api-design#automate#database-design#test-plan#testdrivendevlopment

Contact

NTBX
บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จำกัด ที่อยู่ : 455 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

About NTBX

โลโก้บริษัท NTBX

NTBXInformation Technology

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิด ดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวง

นนทบุรี