โลโก้บริษัท XYZ Company Limited

QA Engineer

XYZ Company Limited - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿20,000-฿50,000

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิด ดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวงานตรงความต้องการและมีคุณภาพมากที่สุดในกรอบเงื่อนไขต่างๆเช่นเดียวกับมาตรฐานการทำงานในสากล เราเชื่อในการทำงานที่เน้นการพูดคุย ติดต่อประสานงาน ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่บริษัทตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่างๆ เราจึงส่งเสริมและผลักดันแนวคิดของ Agile โดยเน้นการส่งมอบคุณค่าจากการใช้งานให้อยู่ในทุกกระบวนการของการทำงานในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนถึงตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

เรามองหาผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถ อยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แสวงหาการทำงานที่ตนเองมีส่วนร่วมและมีความสำคัญในทุกย่างก้าวในการตัดสินใจของบริษัท ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีนโยบายส่งเสริมคนทำงานและพร้อมผลักดัน High Performer ทั้งในด้านหน้าที่การงานและผลตอบแทน และยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการ์ณตรงแต่มีใจพร้อมจะเรียนรู้และทำงานเช่นกัน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Software Quality Assurance Engineer เป็นผู้การันตีคุณภาพของตัวงาน ซึ่งงานจะอยู่ในทุกกระบวนการของการทำ Software หรือ Solutions ตั้งแต่การให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเริ่มงาน การเข้ารับฟังความต้องการ การออกแบบ กระบวนการทำงานและส่งงานเพื่อตรวจสอบ การทดสอบระบบ แผนการขึ้นระบบ และการ Support ระยะยาว เนื่องจากคุณภาพของตัวงานเป็นส่วนรับผิดชอบหลัก การต่อรองในหลายแง่มุม เช่น ปริมาณ วิธีการ และ

ระดับของคุณภาพ เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และมีคุณภาพที่เหมาะสมกับงาน , โดยตำแหน่งนี้จะทำงานร่วมกับทีมที่ได้รับมอบหมาย โดยยังคงแนวทางและนโยบายร่วมกันจากทีม Software Quality Assurance เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ร่วมทำงานกับทีม Software Development ที่ประกอบไปด้วย Software Engineer, Quality Assurance Engineer, Project manager, Business Analyst, Infrastructure Engineer, UX/UI Designner เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ออกแบบ และตีความความต้องการร่วมกับทีม โดยยึดถือคุณภาพของงานเป็นสำคัญ
 • ออกแบบ Test Scenario, Test Case หรือ Test Script โดยน้อยที่สุดแต่สามารถครอบคลุมถึงการใช้งานได้สูงสุด
 • กำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน รวมถึงหาวิธีการร่วมกันในทีม เพื่อรักษาคุณภาพงาน (Automate, Manual, Test case, กำหนดผู้ตรวจสอบงาน)
 • ร่วมกับทีมงานและผู้ใช้ในการตรวจสอบงานให้ตรงตามความต้องการ (User Acceptance Test)
 • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน หรือลักษณะงานที่ตนทำอยู่ ให้ผู้อื่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อยู่แนวหน้าในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานจริง หาทางแก้ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อให้เกิดการแก้ไขตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับ IT
 • สามารถ Code หรือ อ่านและทำความเข้าใจ Code ได้ในภาษา Programming ต่างๆ
 • ถ้ามีประสบการ์ณ 1 - 2 ปี ในการออกแบบ และการ Test ระบบโดยอัตโนมัติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถสื่อสาร (อย่างน้อยอ่านและเขียน) ด้วยภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการ์ณและความรู้ในกระบวนการและวิธีคิดแบบ Agile
 • ความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหาและจัดการส่งต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยพึ่งพาความช่วยเหลือตามที่จำเป็น และทำงานอยู่ในกรอบเวลาและเป้าหมายของงาน
 • ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นและทำผู้ร่วมงานอื่นได้
 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สวัสดิการและผลประโยชน์

 • ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3%-15%
 • โบนัส และ การปรับเงินเดือนนอกเหนือจากรายปี (ตามผลประกอบการบริษัทและผลการทำงานของพนักงาน)
 • วันลาพักร้อน เริ่มที่ 8 วัน และสูงสุด 15 วันต่อปี
 • วันหยุดประจำปีไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี
 • เงินทุนเพื่อการศึกษา
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในรวม 300,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรวม 20,000 บาท/ปี
 • ประกันอุบัติเหตุ

** สามารถสมัครงานได้อย่างรวดเร็วได้ที่ https://careers.ntb.co.th/apply-job-hq?teamId=1&id=1 

a year ago

Related Skills

#c-sharp#java#javascript#sql#testing

Contact

XYZ Company Limited
บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จำกัด ที่อยู่ : 455 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

About XYZ Company Limited

โลโก้บริษัท XYZ Company Limited

XYZ Company LimitedInformation Technology

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิด ดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวง

นนทบุรี