โลโก้บริษัท NSTDA Supercomputer Center (ThaiSC)

Backend Developer

NSTDA Supercomputer Center (ThaiSC) - Entry-Level, Contract - คลองหลวง ปทุมธานี
฿20,000-฿40,000

รับผิดชอบการพัฒนา backend ของ ThaiSC Service Platform

คุณสมบัติ:

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถเขียน Python, Golang หรือ Node.js
  • มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมเป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้งาน REST API แบบพื้นฐานได้
  • หากมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ web authentication and authorization, software design, testing, CI/CD

Personality:

  • มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
  • เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

ผู้ที่สนใจ สามารถส่ง resume ได้ที่ thaisc-recruit@nstda.or.th

2 months ago

Related Skills

#backend-api#golang#python#restfulapi

Contact

NSTDA Supercomputer Center (ThaiSC)
144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

About NSTDA Supercomputer Center (ThaiSC)

โลโก้บริษัท NSTDA Supercomputer Center (ThaiSC)

NSTDA Supercomputer Center (ThaiSC)Government & Non-profit

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นหนึ่งในหน่วยงาน National S&T Infrastructure ของ สวทช. เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เท

ปทุมธานี