โลโก้บริษัท NPR Digital Partner

Back-End Developer

NPR Digital Partner - Middle-Level, Full time - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿60,000
Back-End Developer

Department: NPR Technology

Level: Junior (>1 yrs) / Senior (>2 yrs)

Budget: 35K - 60K

💻 ความรับผิดชอบ Responsibility

 • Participate in the entire software development lifecycle, focusing on coding and debugging
 • Design database (GraphQL/SQL/NoSQL) using Prisma ORM based on requirement
 • Develop and implement dynamic scalable back-end part of applications (NestJS, NodeJS, Express)
 • Work in a Scrum team to design, develop clean, high-quality, high-performance, and maintain a robust framework.
 • Test, troubleshoot and debug applications
 • Optimize/refractor of the application/code for maximum speed and scalability
 • Assist, guide, train, and remove blocking-tasks for team members, when necessary
 • Be prepared to quickly and efficiently investigate, debug, and resolve unforeseen backend issues related to the server or database
 • Participating in continuing education and training to remain current on best practices, keep up to date with cutting edge technology, and better assist other team members.

💻 Tools we are using:

 • Cloud provider: AWS
 • CI/CD: Github actions
 • Backend
  • Framework: NestJS, Express, Python
  • API: GraphQL
  • Database Management: Prisma ORM, Postgresql, MongoDB

💻 คุณสมบัติ Qualification

 • Bachelor's degree or higher in Computer Engineering, Computer Sciences, IT, Information Systems, or any related field.
 • Understanding of security and data protection.
 • Ability to work independently or with a group in team environment delivering quality software that meets requirements working to a timeline
 • Experience using Git within a collaborative work environment
 • Motivated to be continually enhancing your skills to be aware of the latest software development
 • Be part of a diverse team. Both quiet and talkative personalities are welcome
 • Be part of a talent startup team and enjoy personal and professional growth with meaningful purpose together!
 • (Plus) Automate test, Unit test, and CI/CD(Plus) Experience in working with AWS services
3 months ago

Related Skills

#back-end#data#graphql

Contact

NPR Digital Partner
NPR Digital Partner 110 Sathu Pradit 58 Yaek 4 Bang Phongphang, Bangkok City 10120, TH

About NPR Digital Partner

โลโก้บริษัท NPR Digital Partner

NPR Digital PartnerInformation Technology

NPR Digital Partner | Passionate in everything we do เราเป็น Partner ทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเท่าๆ กับเรื่องของการตลาด และดีไซน์ ฉะนั้นทีมงานเราจะได้พัฒนาความสามารถรอบด้า

กรุงเทพมหานคร