โลโก้บริษัท Nellika Consulting Co.,Ltd.

Full Stack Developer / Technical Team Lead

Nellika Consulting Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿55,000

<< Company Profile Summary >>

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน Digital Transformation และ Software Development เพื่อลดต้นทุน (Cost) ในด้านการปฏิบัติการ (Operation) และเพิ่มรายรับ (Revenue) ให้กับองค์กรต่างๆ 

เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของประเทศจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว การเงิน หรือ การโทรคมนาคม ในการเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

<< Company Culture Summary >>

องค์กรของเราเชื่อมั่นในหลักการง่ายๆ 3 ข้อ คือ GSD (Get Stuff Done), Kaizen (การพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง) และ Work Life Harmony (การผสมผสานระหว่างการใช้ชีวิตและงานอย่างลงตัว) 

(กดที่ link เพื่ออ่านฉบับเต็ม -> http://bit.ly/2BAIQCC )

<< Benefit Summary >>

-  Flexible Working Hour / Remoting working (ไม่ต้องตอกบัตร สามารถทำงานจากที่บ้านหรือนอกสถานที่ได้ตามสมควร) หัวหน้าทีมเป็นผู้กำหนด

- โอกาสในการเริ่ม project startup ของตัวเอง (บริษัทให้การสนับสนุนในด้านเงินทุน, คำปรีกษาและ networking หากมีไอเดียใหม่ๆ)

(กดที่ link เพื่ออ่านฉบับเต็ม -> http://bit.ly/2SwEuqS )

<< Requirement: >>

Basic Skill:

- ถึก อึด ทน และ มีใจรัก / ไฟในงาน software development

- มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย 

- กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองและองค์กรตลอดเวลา

- มีทักษะในการวางแผน ติดต่อประสานงานและการติดตามงาน

- มีประสบการณ์ในการสร้างและนำทีม developer ในการ deliver product

- มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ทั้งแบบ Agile/Scrum และ Waterfall

- มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในทีม

- มีความสามารถในการ refactor code, จัดการทำกระบวนการ team code review & debugging, จัดการกับ technical debt

- มีประสบการณ์ในการทำ TDD และ BDD

- รู้จักศึกษาค้นคว้าหาเครื่องมือใหม่ๆที่น่าสนใจมาทดลองทำ LAB และแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานได้

- มีความรู้ความเข้าใจใน git command และใช้งานด้วยเครืองมือเช่น gitlab ได้

- สามารถทำ Version Control ด้วยเครืองมือเช่น Github , Bitbucket ได้

- มีความรู้ความเข้าใจในการทำ Automate test โดยการใช้ Testing Tools เช่น Jasmine, Mocha หรือ Tape ควบคู่กับ CI Tool เช่น Jenkins

- สามารถอ่าน doc ภาษาอังกฤษต่างๆได้

Frontend Skill:

- มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการพัฒนา Web service หรือ Web Application โดยการใช้ CSS, HTML5 Javascript, Angular, และ RESTful API

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Javascript MVC frameworks เช่น AngularJS ในการพัฒนา Single Page Application

- มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการวางโครงสร้าง JavaScript Application ขนาดใหญ่Backend Skill:

- มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการ configure และ deploy Linux server บน Cloud Service เช่น AWS, Microsoft Azure หรือ Google Cloud

- มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดการบริการ database โดยใช้ postgreSQL, MySQL, MS SQL, MongoDB, และ firebase

- มีประสบการณ์ในการพัฒนา RESTful API ด้วย framework เช่น Node.js บน Standard ES version หรือ Java

- มีความรู้ความเข้าใจในการ scale และ เพิ่ม performance ของ database ที่เป็น Relational และ Non-Relational

- มีความรู้พื้นฐานด้าน Computer Network ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง web application เช่น การใช้ protocol ใน TCP/IP stack เช่น FTP, SMTP, DNSResponsibilities

- สร้างและนำทีม developer เพื่อที่จะ deliver products / projects ต่างๆของบริษัท

- บริหาร technical debt และ จัดทำกระบวนการ team debugging / code review

- ออกแบบ architecture ของ products / projects ต่างๆของบริษัท

- วางแผนและเลือกใช้ development method (ex: Agile, Waterfall, TDD, etc.) และเทคโนโลยีต่างๆ (ex: development stack, development tool, etc) ที่เหมาะสมกับ products / projects นั้นๆ ให้กับทีม developer

- ร่วมพัฒนา software และแก้ปัญหาต่างๆไปพร้อมกับทีม developer

- สร้าง standard ทางด้าน coding ที่ดีให้กับองค์กร

- กำกับและดูแลทีม developer ให้ทำตาม coding standard และ best practice

- ประสานงานกับทีม developer และ project manager เพื่อที่จะเข้าใจ business requirement และ deliver งานให้ตรงตามกำหนด

- ทำความเข้าใจการทำงานของคนในทีมและกระจายงาน / บริหาร resource ของบริษัทอย่างเหมาะสม

- วิเคราะห์การทำงานของทีมและวางแผนการพัฒนาประสิทธิภาพทีมเพื่อเสนอ project manager และทีมบริหารอยู่เสมอ

- ประสานงานกับทีมบริหารและ project manager เพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพทีมและการทำงานขององค์กร

- รายงานทีมบริหารถึงความเป็นไปของทีมและรวมมือกับทีมบริหารเพื่อวางยุทธศาสตร์ขององค์กรถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในทีม

หากรู้สึกว่างานนี้ "ใช่เลย !!"และคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับงาน ก็สามารถส่ง Resume มาได้ที่ apply@nellika.co.th ได้เลย !

- “มาร่วมสร้างประสบการณ์ที่มีค่าที่ Nellika Consulting"-

2 months ago

Related Skills

#fullstack#leadership#nodejs#restfulapi#web-development

Contact

Nellika Consulting Co.,Ltd.
128/375, ชั้น 34 ห้อง I, พญาไทยพลาซ่า, ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

About Nellika Consulting Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Nellika Consulting Co.,Ltd.

Nellika Consulting Co.,Ltd.Information Technology

บริษัท Nellika Consulting เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน Digital Transformation และ Software Development เพื่อลดต้นทุน (Cost) ในด้านการปฏิบัติการ (Operation) และเพิ่มรายรับ (Revenue) ให้กับองค์กรต

กรุงเทพมหานคร