โลโก้บริษัท Level Five Solutions Co., Ltd.

Business Analyst

Level Five Solutions Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿45,000-฿90,000

 Job Position:Business Analyst 

As a BusinessAnalyst, you are responsible for bridging the gap between IT and the businessusing analytical skills to assess processes, determine requirements and deliverdata-driven recommendations including designing a Business RequirementDocumentation for the stakeholders. BAs engage with business leaders and usersto understand how data-driven changes to process, products, services, softwareand hardware can improve efficiencies and add value to the business. They mustarticulate those ideas but also balance them against what’s technologicallyfeasible and financially and functionally reasonable. 

You’ll work with ourcustomer who is a Top 5 financial institution of Thailand and leverage areal-time Enterprise Fraud Solution platform which is the best in class inmachine learning technique which is recognized in Gartner Market Guide forOnline Fraud detection. 

 

Responsibilities: 

 • This is a customer-facing role, you will works directly withthe customer and delivery team to fully understand the business and deliver thesolutions that are fit for purpose including support the customer and relevant technicalstakeholders to integrate to our suite of products 
 • Conduct the business requirement gathering workshop with allstakeholders to design a Business Requirement Document and data mapping forintegration. 
 • Design Business Data mapping between Company’s solution withcustomer’s system to meet the business requirements. 
 • Lead a team of UAT members in conducting UAT and responsiblein working with users/development teams in achieving the project implementationon time. 
 • Conduct UAT kick off to communicate with users about overallfeatures and UAT plan. 
 • Prepare Test Plans, Test scenarios and control Test Casesfor overall features. 
 • Review UAT test cases/test scripts are covered on testscope. 
 • Incorporate with relevant stakeholders to prepare testdata/test activities and environment readiness validation on UAT phase. 
 • Manage UAT teams to execute testing of the softwareapplications per agreed timelines. 
 • Maintain test documentations such as UAT sign-off, testplans & test reports etc. 
 • Liaise with various development teams on UAT defectstracking & resolution. 
 • Ideal Candidate: 
 • Bachelor's degree in computer science, or a related field 
 • 3 Year+ experience in Business analystroles 
 • Experiences working on Large integration projects withmultiple stakeholders and organizations 
 • Have a good knowledge of Software testing and softwaredevelopment life cycle 
 • Experienced in core banking system ‘s datasource attributesand use cases 
 • Communicate proactively with all involved personnel toprovide encouragement, identify problems, create solutions, and implementefficiency improvements. 
 • Excellent time management and organizational skills andexperience establishing guidelines in these areas for others 
 • Experiences working with Banks or Financial Industries (Preferable) 
 • Understand Fraud Industry (Preferable) 
 • Have a Technical Background or coding experiences(Preferable) 
 • Very good communicating in English 
 • Ability to handle multiple projects and tasks simultaneously 
 • Able for traveling to the customer’s site if require orflexible for relocation depending on the customer project based 

 

2 months ago

Related Skills

#business-analyst#coding#consultant#requirement

Contact

Level Five Solutions Co., Ltd.
725 อาคารเมโทรโพลิศ ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 69 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

About Level Five Solutions Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Level Five Solutions Co., Ltd.

Level Five Solutions Co., Ltd.Other

การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกม)หมวดธุรกิจ : การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป) วันที่จดทะเบียน4 เมษายน 2559 

กรุงเทพมหานคร