โลโก้บริษัท Learn Corporation

Application & Solution Lead Department Mgr.

Learn Corporation - Senior-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿80,000-฿120,000

Job descriptions

 • Set the architecture strategy (includes business architecture, application and product architecture, integration architecture and data architecture).
 • Implement key leadership and expertise to IT in the development of a target future-state enterprise architecture. This includes supporting technology strategy and the delivery of projects and initiatives.
 • Develop and maintain an architecture roadmap based on business and IT strategy.
 • Define short-term and long-term planning of projects and related team/project members following the set of priorities
 • Lead application maintenance support and solution delivery team 
 • Work closely with vender/outsourced team and cross functional users to facilitate solutions and follow up progress
 • Establish effective project communication plans and conduct regular communication with all project's stakeholders (IT Management, project sponsors and project team members)
 • Reviews deliverables prepared by IT Team or vender and manage project outputs in line with Company Software Development Life Cycle Standard
 • Manage project tasks and ensure timeline of each task be completed according to committed due date and ensure all tasks be monitored and controlled
 • Develop and maintain architecture standards, policies, and principles.
 • Approve architectural designs to ensure compliance with standards and policies.
 • Align business capabilities to IT solutions.
 • Evaluate and streamline business processes to improve efficiency and effectiveness within the department. 

Job qualifications

 • Minimum 5 years experience in IT Project Management or Manager level in related fields 
 • Experience working in enterprise IT, corporate strategy, and delivering on technology needs and experiences for a multi-companies employee base. 
 • Strong background in executing strategic and operational initiatives, developing analytical-models, and presenting information to executives.
 • Experience in a continuous process and workflow analysis and reporting.
 • Familiarity with IT-related security trends, topics, and approaches.
 • Strong background in information integrations and data architect 
 • Minimum 1-2 years experience in ERP related projects 
2 months ago

Related Skills

#agile#crm#erp#pos

Contact

Learn Corporation
444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

About Learn Corporation

โลโก้บริษัท Learn Corporation

Learn CorporationEducation

Learn Corporation องค์กรแห่งอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ เริ่มต้นธุรกิจในปี 2548 เป็นองค์กรการศึกษาแห่งแรก ที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย มุ่งมั่นที่จะพัฒนานว

กรุงเทพมหานคร