โลโก้บริษัท Krungthai Bank

Testing and Quality Assurance

Krungthai Bank - Entry-Level, Full time - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿60,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและควบคุมคุณภาพในการพัฒนาระบบ มีหน้าที่ในการทดสอบระบบ และประสานงานเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาของระบบงานในความดูแล

2.เก็บรวบรวม Requirement และจัดทำแผนการทดสอบ รวมทั้งจัดสรรทีมงานเพื่อเข้าร่วมโครงการ(นับตั้งแต่ที่ได้ร่วม Kick-Off โครงการ) โดยดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้

3.ประสานงานกับ Business Analyst ในการศึกษาและทำความเข้าใจ IT Business Requirement & Functional Requirement หรือ Application Story และนำ Business Use Cases และ Acceptance Criteria มาจัดทำแผน (Test Planning / Test Script / Test Scenarios)

4.รวบรวมเอกสาร Requirement Document และ Unit Test & Integrated Test Result ตาม SLA ที่กำหนดไว้เพื่อทำความเข้าใจ และจัดเตรียมแผนการทดสอบ

5.ประสานงานกับ Developer เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระบบ System Integration Test (SIT) และประสานงานกับผู้ใช้งาน (Business User) ในการวางแผนและดำเนินการท า User Acceptance Test (UAT)เพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบพัฒนาตรงตาม Requirements ของผู้ใช้งาน

6.ประสานงานรวบรวมผลการทดสอบ / ติดตามสถานะการ Fix Bug และประสานงานเพื่อ Re-Test พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการทดสอบและข้อผิดพลาดของระบบ (Bugs & Issues Report) เพื่อดำเนินการแก้ไข ในขั้นตอน SITและ UAT

7.สรุปผลการทดสอบ SIT และประสานงานจัดทำ User Sign-Off สำหรับการทดสอบ UAT

8.สนับสนุนและควบคุมคุณภาพในการทดสอบระบบ โดยการทำ Auto Simulation Application Test และประสานงานเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาของระบบงานในความดูแล

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำ Test Case / Test Script และทดสอบระบบงาน

3.มีความสามารถในการใช้ SQL ในการสืบค้นข้อมูลได้ หรือใช้ Testing Tool

4.มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ Product ธนาคาร หรือ ที่เกี่ยวข้อง

5.หากมีประสบการณ์ด้าน Automated Tester จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบ (Application Development Lift-Cycle)

7.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ(Performance and Capacity Validation)

8.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของระบบ  (Architecture and Environment Design) 

21 days ago

Related Skills

#qa#qualityassurance#testing

Contact

Krungthai Bank
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

About Krungthai Bank

โลโก้บริษัท Krungthai Bank

Krungthai BankFinancial

ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการค

กรุงเทพมหานคร