โลโก้บริษัท Kiatnakin Phatra Financial Group

Data Analyst

Kiatnakin Phatra Financial Group - Entry-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿70,000

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • วิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าที่ผ่านช่องทาง Digital และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลลูกค้ากับปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเติบโตและมีกำไรมากขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนด้านเครดิตเช่น NCB Score, NCB Grade, Bureau Score
 • วิเคราะห์ผลสำเร็จของแคมเปญทางการตลาด หรือการทดสอบต่างๆที่ทำขึ้นเพื่อขยายธุรกิจ
 • วิเคราะห์รายได้-ต้นทุน และ Productivity ของแต่ละผลิตภัณฑ์ OPEX เช่น Acquisition Cost และ Account Management Cost และมีส่วนร่วมในการจัดทำ feasibility ของ Campaign ต่างๆ และการปรับ scheme ผลตอบแทนของพนักงานขายเพื่อให้เห็นถึงต้นทุนที่แท้จริง
 • จัดทำรายงานภาพรวมของขนาดธุรกิจและผลกำไรแยกผลิตภัณฑ์ และแยกตาม Segment ลูกค้า เช่น ช่องทางการขาย, Demographic, ความเสี่ยงลูกค้า
 • จำแนก Driver ที่มีผลการรายได้ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในแต่ละผลิตภัณฑ์ และช่องทาง
 • พัฒนา Model เพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ในแต่ละ Segment ซึ่งมีโครงสร้างต้นทุนและความเสี่ยงต่างกัน และ Model ในการเลือกลูกค้าแต่ละ Segment ว่าเหมาะกับผลิตภัณฑ์ใด
 • สื่อสารประสิทธิภาพในการทำกำไร, ความคืบหน้าของกลยุทธ์ที่สำคัญ และตัวชี้วัดที่สำคัญเชิงกลยุทธ์
 • สื่อสารให้ผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาธุรกิจสามารถเห็นถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของธุรกิจที่ตนเองดำเนินอยู่ และนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นได้ 

Qualifications / คุณสมบัติ :

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์, บัญชี, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางสถิติและ data science เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข
 • สร้าง Model การกำหนดราคาตามความเสี่ยงและต้นทุน, การวิเคราะห์และจัดทำผลการดำเนินงานแยกผลิตภัณฑ์และแยกตาม Segment ต่างๆ, การบริหารโครงการ, กำหนด Lead indicator และ Measurement ต่างๆที่สำคัญในมุมของกลยุทธ์และผลกำไรขาดทุนได้

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง:

 • สามารถวิเคราะห์และใช้ความรู้ทางสถิติ เชื่อมโดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขได้ (data science)
 • เข้าใจโครงสร้างรายได้-ค่าใช้จ่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การขายจนปิดบัญชี
 • สามารถแยกแยะ Segment ของลูกค้าในตลาดและเข้าใจพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้าแต่ละ Segment
 • เข้าใจ Feature ของผลิตภัณฑ์และลักษณะธุรกิจของสินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อรายย่อย, เงินฝากและประกันได้
 • เข้าใจ Lead indicator ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านคุณภาพหนี้ของสินเชื่อที่มีผลกับการปล่อยกู้ตลอดอายุสัญญาได้
 • เข้าใจ Measurement และ KPI ที่สำคัญและมีผลต่อความคืบหน้าของการพัฒนากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์, บริการและช่องทางการขาย 
a month ago

Related Skills

#powerbi#python#sql

Contact

Kiatnakin Phatra Financial Group
สายบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 209 อาคารเคเคพีทาวเวอร์ บี ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

About Kiatnakin Phatra Financial Group

โลโก้บริษัท Kiatnakin Phatra Financial Group

Kiatnakin Phatra Financial GroupFinancial

Kiatnakin Phatra Financial Group is a merger of a commercial bank operated by Kiatnakin Phatra Bank Plc., with extensive experience of over 40 years, and a capital market business operated by KKP Capi

กรุงเทพมหานคร