โลโก้บริษัท Kiatnakin Phatra Financial Group

Kiatnakin Phatra Financial Group

Financial

Kiatnakin Phatra Financial Group is a merger of a commercial bank operated by Kiatnakin Phatra Bank Plc., with extensive experience of over 40 years, and a capital market business operated by KKP Capital Plc. and Kiatnakin Phatra Securities Plc., a leading company in securities brokerage business in Thailand. Kiatnakin Phatra Financial Group is listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) as "KKP."Kiatnakin Phatra Financial Group fully operates businesses in financial and capital markets, focusing on expertise and wide range of services covering all needs of customers, including individuals, businesses, and domestic and transnational institutions. At Kiatnakin Phatra Financial Group, we support the excellence in our core businesses, utilize full potential and expertise in business operations, and do our best to develop money markets, capital markets, and the nation's economy in order to maximize the benefits towards customers, employees, and shareholders under our good corporate governance. We are ready to optimise opportunities for maximum benefits towards customers. 

Contact

สายบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 209 อาคารเคเคพีทาวเวอร์ บี ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Working at Kiatnakin Phatra Financial Group

Freedom to Learn..Freedom To Grow

อิสระในการเรียนรู้ และเติบโต...ในแบบที่คุณ "เลือก" ได้

KKP เราเปิดกว้างให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ "เลือก" ที่จะพัฒนาตนเองในสิ่งที่สนใจ "เลือก" เส้นทางการเติบโตภายในองค์กรที่ตรงกับความถนัด และความเหมาะสมของแต่ละคน

Life @ KKP

KKP Happiness Inside

ที่ KKP เราส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ในทุกๆ ด้าน ทั้งสุขภาพทางกาย สุขภาพทางใจ สุขภาพด้านสังคม และสุขภาพด้านการเงิน เรามีกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมรมพนักงาน (KKP Staff Club) ไม่ว่าจะเป็น ชมรมถ่ายภาพ ชมรมวิ่ง ชมรมฟุตบอล เป็นต้น รวมถึงยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพในทุกๆ ด้านอีกด้วย

Internship & Co-operative Education Program

โครงการนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา

การฝึกงานที่ KKP จะมอบโอกาสสำคัญที่น้องๆจะได้เรียนรู้ คิด และลงมือทำ สนุกกับชีวิตการทำงาน และอีกมากมายที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน

Kiatnakin Phatra Financial Group jobs

6 results