โลโก้บริษัท Kasikorn Asset Management

IT Developer

Kasikorn Asset Management - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿80,000
  • รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ Windows Application

Qualification

  • มีประสบการณ์ในการเขียนด้วย C# และ VB
  • สามารถสร้าง report ด้วย crystal report ได้ดี
  • ใช้ excel macro ได้เป็นอย่างดี
  • ใช้ SQL statement ที่ซับซ้อนได้
  • เข้าใจ SDLC process และสามารถทำงานใน multi environment (development, UAT และ production ได้)
a month ago

Related Skills

#c-sharp#crystalreport#sdlc#sql#vb

Contact

Kasikorn Asset Management
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

About Kasikorn Asset Management

โลโก้บริษัท Kasikorn Asset Management

Kasikorn Asset ManagementFinancial

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญ

กรุงเทพมหานคร