โลโก้บริษัท Kasikorn Asset Management

Digital Channel Strategy (Senior / Officer)

Kasikorn Asset Management - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

Responsibilities

 • Review and sign off the deliverables which are under their responsibilities for website, web/mobile application
 • Work with analyst team to provide the business requirements and current issues on the operating capabilities
 • Understand the business context and able to provide the business requirement of website, web application and mobile application from end user’s perspective; Business team involves in the project as project team members throughout project phase
 • Maintains internet and intranet portals, forms, and structures in accordance with the organization’s needs; collaborates closely work with Developer, Marketing Communications department
 • Collects and analyzes web analytics and similar data; identifies opportunities to improve search engine optimization (SEO), time on site, web traffic, and other relevant metrics
 • Maintains current knowledge of best practices and emerging developments in web/mobile design, web/mobile development, and technology 

Requirements

 • Bachelor or master's degree in Computer Science or related field required; coursework in digital media, web design or digital marketing
 • At least 3 years experiences in Banking/ Financial Industry, website or web/mobile application.
 • Extensive knowledge of website management, analytics, design, web/mobile application and SEO best practices and standard
 • Working knowledge of or ability to quickly learn web content management systems, web/mobile applications, and tools used by the organization
 • Proficient with HTML/CSS; working knowledge of JavaScript and other programming languages.
 • Proficient with Microsoft Share Point, CMS Software or related software.
 • Strong analytical, troubleshooting, and problem-solving skills. 
3 months ago

Related Skills

#html#javascript#seo#web-application#web-master

Contact

Kasikorn Asset Management
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

About Kasikorn Asset Management

โลโก้บริษัท Kasikorn Asset Management

Kasikorn Asset ManagementFinancial

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญ

กรุงเทพมหานคร