โลโก้บริษัท GoBike Technologies Co., Ltd.

Software Developer

GoBike Technologies Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿55,000

We are looking for a Software Developer responsible for developing next generation applications. You will ideally be the developer managing back-end services to ensure the smooth interchange of data between the server and the users. 

You will work with a creative and talented team of tech geeks who live and breathe on the latest technologies.

About this role

 • Development of all server-side logic, definition and maintenance of the central database, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the front-end.
 • Working with Node.js, Laravel to build and extend the existing back-end services and applications.
 • Build efficient, testable, and reusable modules based on business requirements
 • Solve complex performance problems and architectural challenges
 • Producing high quality code without much supervision and on-time delivery
 • Working with the team to produce complex and efficient methods and functionalities

Requirements

 • Strong knowledge on at least one backend / web frameworks especially Node.JS or Laravel.
 • Understanding of MVC design patterns
 • Basic understanding of front-end technologies, such as JavaScript, HTML5, and CSS3
 • Knowledge of object oriented programming
 • Familiarity with PHP Wordpress theming and plugin development would be a plus
 • Strong knowledge of the common PHP or web server exploits and their solutions
 • Understanding fundamental design principles behind a scalable application
 • User authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments
 • Integration of multiple data sources and databases into one system
 • Familiarity with limitations of Node.js / PHP as a platform and its workarounds
 • Creating database schemas that represent and support business processes
 • Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git
 • Team player yet able to work independently with minimal supervision, committed to meet deadlines, shares innovative ideas and open to receiving constructive feedback.
 • Team members are expected to be passionate about programming, technologies, deliver results based on a proven system for managing work and flexi-time. 
4 months ago

Related Skills

#javascript#php#reactjs#typescript#vuejs

Contact

GoBike Technologies Co., Ltd.
เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ 7 ห้อง 702 ซอยสุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105558195630

About GoBike Technologies Co., Ltd.

โลโก้บริษัท GoBike Technologies Co., Ltd.

GoBike Technologies Co., Ltd.Information Technology

ประกอบกิจการค้าขาย และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป (EnterpriseSoftware) และ สารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิตอล (DigitalContent) สำหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ในเรื่องเกี่ยวกับการรับ - ส

กรุงเทพมหานคร