โลโก้บริษัท GADGETSTORY CO.,LTD.

Web Developer - [Ad]

GADGETSTORY CO.,LTD. - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

Job Highlights :

- At least 1 year of working experience

- Location : Samyan Business Town

- 5 days working (10 A.M. - 7 P.M.) 

Job Roles:- วางแผน ออกแบบ และพัฒนา web application ด้าน E-Commerce และพัฒนาระบบหลังบ้านให้รองรับในเชิง CRM (Customer Relationship Management), Data Management Platform- แก้ไขและปรับปรุงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวระบบ- ติดต่อ สื่อสาร ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจใน รายละเอียดของงานและนำไปพัฒนาระบบตามแนวทางและ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนด รวมไปถึงการนำเอาหลักการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ มาประยุกต์เพื่อช่วยให้ระบบทำงาน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด- จัดการงานด้านเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ของระบบที่พัฒนาขึ้นRequirement:- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ framework : wordpress, magento, shopify, เป็นอย่างดี- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ RESTful API, XML, JSON, MVC, PHP, HTML, CSS, JavaScript, React, Bootstrap, NodeJS, Laravel, Vue.js, SQL เป็นอย่างดี- มีความเข้าใจเกี่ยวกับ LINE API, Facebook API- มีความเข้าใจด้าน UX และ UI ที่ดี- มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงาน- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน- มีทันคติที่ดีในการรับฟังผู้อื่นและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์- มีความขยัน กระตือรือร้นในการหา challenge ใหม่ ๆ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีความรับผิดชอบและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ 

2 months ago

Contact

GADGETSTORY CO.,LTD.
654/14 ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

About GADGETSTORY CO.,LTD.

โลโก้บริษัท GADGETSTORY CO.,LTD.

GADGETSTORY CO.,LTD.Information Technology

We are a team of young and talented gadget lovers who seek to tell exciting gadget stories. GadgetStory is the new generation of distributor whose mission does not end with just “distributing product”

กรุงเทพมหานคร