โลโก้บริษัท Foxbith Co., Ltd.

Mobile Developer (Flutter)

Foxbith Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

We are seeking a skilled Mobile Developer to join our dynamic team. The ideal candidate will be responsible for the design, development, testing, deployment, and maintenance of high-quality mobile applications for iOS and/or Android platforms.

The Mobile Developer will collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features and optimize existing applications for improved performance and user experience.

Responsibilities:

 • Develop and maintain cross-platform mobile applications for iOS and/or Android using frameworks like React Native, Flutter, or similar technologies.
 • Collaborate with UI/UX designers, product managers, and other stakeholders to gather requirements and translate them into technical specifications.
 • Design and implement robust, scalable, and efficient code for mobile applications while ensuring high performance and responsiveness.
 • Conduct thorough testing to identify and resolve bugs, performance issues, and bottlenecks.
 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.
 • Stay updated with the latest industry trends, best practices, and emerging technologies in mobile application development.
 • Work closely with backend developers to integrate mobile applications with server-side systems and databases.
 • Participate in code reviews, brainstorming sessions, and knowledge-sharing activities within the development team.

Requirements:

 • Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field (or equivalent work experience).
 • Proven experience as a Mobile Developer with a strong portfolio of mobile applications developed.
 • Proficiency in programming languages or experience with cross-platform frameworks such as Flutter, React Native.
 • Solid understanding of mobile application development lifecycle, architecture, design patterns, and best practices.
 • Experience with version control systems (e.g., Git), debugging tools, and continuous integration/deployment pipelines.
 • Strong problem-solving skills and the ability to work effectively in a collaborative team environment.
 • Excellent communication skills and the ability to convey technical concepts to non-technical stakeholders.
 • Familiarity with agile methodologies and project management tools is a plus.

Benefits

Our company values the well-being and overall satisfaction of our employees and is committed to providing a comprehensive benefits package. Some of the benefits we offer include:

 • Free lunch (1 Meal/Week)
 • Social security
 • Group health insurance
 • Free online learning course
 • Free snacks and coffee
 • Company annual outing
 • Work from home (Hybrid)
 • Profit sharing
a month ago

Related Skills

#flutter#mobile-application#mobiledeveloper

Contact

Foxbith Co., Ltd.
บริษัท ฟอกซ์บิธ จำกัด 1000/7-8 Liberty Plaza 19th Floor, Sukhumvit 55 Road (Thonglor) Klong Tan Nuea, Vadhana, Bangkok, Thailand 10110

About Foxbith Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Foxbith Co., Ltd.

Foxbith Co., Ltd.Information Technology

Foxbith ได้ก่อตั้งขึ้นและมีทีมงานชุดแรกในปลายปี 2020 ด้วยความตั้งใจเริ่มแรกว่าเราจะเป็น Software House ที่ทำ Product ให้ดี มีคุณภาพสูง ใช้งานได้ง่าย สวยงาม (Good UX & Aesthetic UI) และมีความเหนือชั้นเ

กรุงเทพมหานคร