โลโก้บริษัท Forth Smart Service Public Company Limited

Software Development Manager

Forth Smart Service Public Company Limited - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿100,000-฿150,000

1) มีความเป็นเจ้าของระบบงานสามารถออกแบบหรือวางแผน โดยคำนึงถึงทั้งระบบงานหลัก และ ระบบที่เกี่ยวข้องเสมอ 

2) ทำความเข้าใจ Requirement ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเป็น Technical Spec ที่ชัดเจน พร้อมประเมินเวลาและค่าใช้จ่ายได้ 

3) บริหารจัดการงานหลายๆ งาน ให้ออกมาเป็น Project Plan ของทีม จัดลำดับความสำคัญ รวมถึงประเมินความเสี่ยง และผลกระทบ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไปได้ 

4) บริหารจัดการ Process ในการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนาระบบ จนกระทั่งการทดสอบระบบ โดยให้คงคุณภาพงาน และตรงเวลา 

5) บริหารจัดการ ปรับปรุง ดูแล ทีมงานทุกคนเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) สร้าง ควบคุม ดูแลกระบวนการในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ 

7) เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทีมงานได้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบระบบ ออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ ตลอดจนควบคุมคุณภาพงานได้ 

8) มีความรู้ในกระบวนการจัดการด้วย SDLC, Agile , Scrum หรือกระบวนการอื่นๆ ตามเหมาะสมได้ 

9) สามารถเขียน Policy,Process, Procedure และเอกสารต่างๆที่จำเป็นได้ ตามความเหมาะสม 

10) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  

a year ago

Related Skills

#agile#docker#git#laravel#php

Contact

Forth Smart Service Public Company Limited
256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

About Forth Smart Service Public Company Limited

โลโก้บริษัท Forth Smart Service Public Company Limited

Forth Smart Service Public Company LimitedInformation Technology

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (Forth Smart Service Public Company Limited) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และบริการรับชำระเงินออนไลน์ผ

กรุงเทพมหานคร