โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

Full Stack Developer (Chiangmai office)

FlowAccount Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿40,000-฿70,000

About FlowAccount:

FlowAccount is an innovative and rapidly growing technology company based in Bangkok, specializing in cloud-based accounting and business management solutions as a SaaS (Software as a Service) platform. Our mission is to empower small and medium-sized businesses with user-friendly, efficient, and cost-effective tools to manage their financial and operational needs. We are committed to delivering cutting-edge software that streamlines complex processes, making them more accessible and manageable for our clients.

Position Overview:

We are currently seeking a talented and motivated Full Stack Developer to join our dynamic team. The ideal candidate will be a highly skilled and experienced software engineer, with a strong background in developing web applications using cutting-edge technologies. You will be responsible for designing, implementing, and maintaining the full stack of our web-based solutions, ensuring high-quality code and efficient performance.

Responsibilities:

 • Design, develop, and maintain the full stack of our web-based applications, including front-end, back-end, and database components
 • Collaborate with the product management, design, and engineering teams to translate business requirements into technical specifications
 • Write clean, efficient, and maintainable code following best practices and established coding standards
 • Optimize application performance to ensure fast and responsive user experiences
 • Troubleshoot and resolve software defects, providing timely and effective solutions
 • Conduct code reviews to maintain code quality and foster knowledge sharing within the team
 • Stay up-to-date with the latest industry trends, technologies, and best practices to continuously improve our software development processes and tools

Requirements:

 • Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or a related field
 • At least 0 - 7 years of professional experience in software development
 • Strong expertise in front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript, along with experience in popular frameworks like React, Angular, or Vue.js
 • Proficiency in back-end development using languages such as Node.js, Python, Ruby, or Java
 • Experience working with relational databases like MySQL, PostgreSQL, or SQL Server, as well as NoSQL databases like MongoDB or Redis
 • Familiarity with RESTful API design and implementation
 • Knowledge of version control systems, preferably Git
 • Strong problem-solving skills and attention to detail
 • Excellent communication, collaboration, and mentoring abilities

Nice-to-Haves:

 • Experience with cloud platforms such as AWS, Google Cloud, or Azure
 • Knowledge of containerization and orchestration technologies like Docker and Kubernetes
 • Familiarity with Agile/Scrum methodologies and tools like JIRA

What We Offer:

 • Competitive salary and benefits package
 • Flexible work schedule
 • Collaborative and friendly work environment
 • Opportunities for personal and professional growth
 • Chance to work on cutting-edge technologies and have an impact on the future of the industry

To apply, please submit your resume, cover letter, and any relevant portfolio items via Blognone or submit your profile to work@flowaccount.com. We thank all applicants for their interest, but only those selected for an interview will be contacted.

2 months ago

Related Skills

#aws#cloud-architect#saas

Contact

FlowAccount Co., Ltd.
บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 141/12 ชั้น11 ห้อง12B อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105558096348

About FlowAccount Co., Ltd.

โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

FlowAccount Co., Ltd.Information Technology

FlowAccount.com คือ Tech Startup สัญชาติไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2015 เราเป็นผู้พัฒนาระบบบัญชีออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์แบบ SaaS ที่ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ผ่าน Website, ระบบปฎิบัติการ iOS และ Android ซึ่งปัจ

กรุงเทพมหานคร