โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

Junior Developer (Fresh Graduates Welcome)

FlowAccount Co., Ltd. - Entry-Level, Full time
฿25,000-฿40,000

About FlowAccount:

FlowAccount is an innovative and rapidly growing technology company based in Bangkok, specializing in cloud-based accounting and business management solutions as a SaaS (Software as a Service) platform. Our mission is to empower small and medium-sized businesses with user-friendly, efficient, and cost-effective tools to manage their financial and operational needs. We are committed to delivering cutting-edge software that streamlines complex processes, making them more accessible and manageable for our clients.

Position Overview:

We are currently seeking highly motivated and talented fresh graduates for the position of Junior Developer to join our dynamic team. In this role, you will have the opportunity to develop your skills and grow your career while working on exciting projects with cutting-edge technologies. The ideal candidate will have a strong foundation in software development principles, a passion for learning, and excellent problem-solving skills.

Responsibilities:

 • Work closely with senior developers, product managers, and designers to implement new features and enhancements for our software applications
 • Develop and maintain high-quality, efficient, and scalable code across the full stack, including front-end, back-end, and database components
 • Collaborate with team members to ensure a smooth and efficient development process
 • Continuously learn and improve your skills in software development, staying up-to-date with the latest industry trends, technologies, and best practices
 • Participate in code reviews to maintain code quality and foster knowledge sharing within the team

Requirements:

 • Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or a related field (fresh graduates are welcome to apply)
 • Knowledge of programming languages, such as Java, Python, or JavaScript, and experience with HTML and CSS
 • Familiarity with software development methodologies, tools, and processes
 • Strong problem-solving skills and attention to detail
 • Excellent communication and collaboration abilities
 • Passion for learning and a strong desire to grow your career in software development

Nice-to-Haves:

 • Experience with front-end frameworks like React, Angular, or Vue.js
 • Experience with back-end development using languages such as Node.js, Python, Ruby, or Java
 • Familiarity with relational databases like MySQL, PostgreSQL, or SQL Server, as well as NoSQL databases like MongoDB or Redis
 • Knowledge of version control systems, preferably Git

What We Offer:

 • Competitive salary and benefits package
 • Flexible work schedule 
 • Collaborative and friendly work environment
 • Comprehensive training and mentorship program to help you grow your skills and advance your career
 • Opportunities to work on cutting-edge technologies and have an impact on the future of the industry

To apply, please submit your resume, cover letter, and any relevant portfolio items via Blognone or GitHub repositories to work@flowaccount.com. We thank all applicants for their interest, but only those selected for an interview will be contacted.

20 days ago

Contact

FlowAccount Co., Ltd.
บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 141/12 ชั้น11 ห้อง12B อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105558096348

About FlowAccount Co., Ltd.

โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

FlowAccount Co., Ltd.Information Technology

FlowAccount.com คือ Tech Startup สัญชาติไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2015 เราเป็นผู้พัฒนาระบบบัญชีออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์แบบ SaaS ที่ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ผ่าน Website, ระบบปฎิบัติการ iOS และ Android ซึ่งปัจ

กรุงเทพมหานคร