โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

Data Engineer

FlowAccount Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿85,000

Job Overview:

We are seeking a skilled and experienced Data Engineer to join our dynamic and innovative team. The ideal candidate will be responsible for developing, and maintaining our data architecture, infrastructure, and tools to support the organization's data needs. The Data Engineer will collaborate with cross-functional teams, ensuring data accuracy, availability, and reliability for effective decision-making and business intelligence.

 Why Join us:

 • Make a significant impact on Thai SMEs by developing affordable solutions that are accessible to businesses of all sizes.
 • Embrace challenges and work in a collaborative environment where your skills and dedication will be highly valued.
 • Collaborate with like-minded professionals who share a passion for technology and empowering Thai SMEs.
 • Deep-dive into a complex SaaS platform with multiple applications, utilizing a mono-repository workflow similar to industry leaders like Google, Microsoft, and Facebook.
 • Learn how to deliver real-time solutions to thousands of users without compromising their experience.
 • Benefit from direct feedback and engagement with the founding team to foster your professional growth.

Key Responsibilities:

 • Design, implement, and maintain scalable and robust data architecture to support the organization's data storage and processing requirements.
 • Develop and optimize database schemas, tables, views, and functions.
 • Build and maintain ETL processes for efficient and timely data movement between systems.
 • Integrate data from various sources, ensuring data consistency and accuracy.
 • Create and manage data models to represent organizational data and business processes.
 • Optimize database performance, ensuring efficient and quick data retrieval.
 • Implement data quality processes to identify and rectify data anomalies and discrepancies.
 • Manage and maintain data infrastructure, including databases, data lakes, and other data-related systems.
 • Collaborate with cross-functional teams to understand data requirements and provide technical solutions
 • Maintaining Dashboard
 • Data Analysis : Advice BO for create User Event - Tracking user behavior , Quely Data for BO

Qualifications:

 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Information Technology, or related field.
 • Proven experience as a Data Engineer or in a similar role.
 • Experience working in the Payment, Banking and Financial industry is a plus.
 • Strong proficiency in SQL and database management systems (e.g., MySQL, PostgreSQL, SQL Server).
 • Experience with ETL tools and processes.
 • Proficiency in programming languages such as Python, Typescript and SQL
 • Knowledge of data modeling, data warehousing, and data governance principles.
 • Familiarity with cloud platforms (e.g., AWS) and their data services.

Lacation : Surawong (MRT Samyan, BTS Saladang)

a month ago

Related Skills

#aws#data-analyst#data-engineer#mysql#sql

Contact

FlowAccount Co., Ltd.
บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 141/12 ชั้น11 ห้อง12B อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105558096348

About FlowAccount Co., Ltd.

โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

FlowAccount Co., Ltd.Information Technology

FlowAccount.com คือ Tech Startup สัญชาติไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2015 เราเป็นผู้พัฒนาระบบบัญชีออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์แบบ SaaS ที่ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ผ่าน Website, ระบบปฎิบัติการ iOS และ Android ซึ่งปัจ

กรุงเทพมหานคร