โลโก้บริษัท Federation of Accounting Professions (TFAC)

Senior Developer

Federation of Accounting Professions (TFAC) - Senior-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

คุณสมบัติ

1. อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี ขึ้นไป 

2. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างน้อย 2 ปี 

3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

4. สามารถวางแผนในการพัฒนาระบบ และสื่อสารกับ User ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สามารถบริหารจัดการ Project ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 

6. มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ 

7. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแสวงหาเทคนิคความรู้ด้านโปรแกรม Web Application ใหม่ๆ ตลอดเวลา 

8. มีความสามารถในการเขียนภาษา React JS, Vue JS, Node JS, JavaScript, CSS, HTML, PHP, C#, .Net,  

9. มีทักษะด้าน Tailwind, Bootstrap, jQuery 

10. มีประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูล MySQL, SQL Server, PostgreSQL 

11. สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานในสถานการณ์ที่กดดันได้ดี 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. เก็บรวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ 

2. วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร 

3. ออกแบบโครงสร้างของระบบ Database, Work flow, DFD, UX/UI 

4. ออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 

5. ทดสอบระบบ Automate test, Unit test, Integration test, UAT. 

6. เตรียม Production Environment. 

7. นำระบบขึ้นใช้งานจริง Go Live 

8. ดูแลระบบที่รับผิดชอบให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

9. หารือกับStakeholder เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ และออกแบบ Solution ในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ 

10. ศึกษาเรียนรู้กระบวนการ รวมถึงเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานของตนเองและทีม 

 

สวัสดิการ

  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัสประจำปี
  • ปรับเงินประจำปี
  • Outing 
a month ago

Related Skills

#data-base#nodejs#php#react#sql-server

Contact

Federation of Accounting Professions (TFAC)
133 ถนนสุขุมวิท(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

About Federation of Accounting Professions (TFAC)

โลโก้บริษัท Federation of Accounting Professions (TFAC)

Federation of Accounting Professions (TFAC)Accounting

สภาวิชาชีพบัญชี เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีที่จัดตั้งขึ้นตามพรบ.วิชาชีพบัญชี พศ.2547 มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสิรมการศึกษา การอบรมและการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี รับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพบัญช

กรุงเทพมหานคร