โลโก้บริษัท Facgure

Vue.js Developer

Facgure - Entry-Level, Contract - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

Job Responsibilities

พัฒนา Web Application ฝั่ง Front-end โดยใช้ Vue.js  

ทำงานเป็นทีมร่วมกับ Designer และ Data engineer เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบอย่างสวยงาม 

วิเคราะห์และออกแบบการทำงานตาม Design ที่ได้รับ

ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆและเมื่อพบสิ่งที่มีประโยชน์นำมาเสนอทีมจนถึงการนำมาใช้งาน 

Qualification

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มีความรู้ความเข้าใจ Vue.js   

เข้าใจการออกแบบ HTML, JavaScript, CSS 

มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน source control เช่น GitHub, GitLab หรือ BitBucket

มีทักษะในการสื่อสารและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น  

2 months ago

Related Skills

#css#github#html#javascript#vuejs

Contact

Facgure
503/21 อาคาร เค.เอส.แอล ทาเวอร์ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

About Facgure

โลโก้บริษัท Facgure

FacgureInformation Technology

กรุงเทพมหานคร